Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті в секторі загального державного управління

 Дисципліна "Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті в секторі загального державного управління"

Магістерська програма:8.03050903 «Облік і контроль в секторі загального державного управління».

Мета опанування дисциплінив контексті підготовки магістрів спеціальності 8.03050903– оволодіння студентами базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок використання сучасних інформаційних систем управлінського класу для ведення обліку, здійснення аналізу та аудиту в секторі загального державного управління.

 

Основні завданнядисципліни: сформувати та розвинути у студентів розуміння необхідності широкого впровадження сучасних автоматизованих інформаційних систем управління, їх призначення та структури; розкрити сутність, значення і роль УІС в сучасних умовах господарювання; з’ясувати структуру, зміст і складові характеристики сучасних ІС; вивчити та засвоїти зміст основних елементів забезпечуючої підсистеми УІС, як необхідної передумови її ефективного функціонування; ознайомити студентів із основними видами сучасного програмного забезпечення, що використовується в УІС, сформувати навики практичного використання ПЗ для вирішення завдань з обліку, а саме: необоротних активів; розрахунків з дебіторами та кредиторами; грошових коштів, операцій з валютою та інших коштів; оплати праці та страхування; доходів і видатків загального і спеціального фонду; підготовки і подання бухгалтерської звітності бюджетними установами; сформувати навички здійснення контролю і аналізу в автоматизованому середовищі УІС в секторі загального державного управління.

Остання редакція: 27.04.16

Публікаціі з предмету

  • Управлінські інформаційні системи 8О03 (101.5 KB)паспорт  з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті в секторі загального державного управління», (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8О03 «Облік і контроль в секторі загального державного управління»)13 Жовтня 2017 р.
  • Управлінські інформаційні системи 8О06 (100 KB)паспорт  з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті», (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»)13 Жовтня 2017 р.