Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Внутрішній аудит в секторі загального державного управління

Дисципліна «Внутрішній аудит в секторі загального державного управління»

Магістерська програма:8.03050903 «Облік і контроль в секторі загального державного управління».

Мета опанування дисциплінив контексті підготовки магістрів спеціальності 8.03050903 – оволодіння студентами базовими теоретичними знаннями з внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління та набуття практичних навичок його організації і методики проведення у ході виконання фінансового аудиту, аудиту відповідності та аудиту ефективності та інших видів аудиту в секторі загального державного управління.

Основні завдання дисципліни – надати можливість студентам засвоєння теоретичних основ функціонування внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління в Україні; вивчення законодавчо-нормативних актів, що регулюють здійснення внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління України, міжнародних стандартів державного аудиту, кодексу професійної етики аудитора в державному секторі; набуття практичних навичок з організації, планування та методики виконання аудиторських процедур, оформлення поточних та підсумкових документів за результатами проведення внутрішнього аудиту в бюджетній сфері щодо різних суб’єктів і об’єктів аудиту; набуття необхідних знань та практичних навичок щодо використання результатів внутрішнього аудиту у процесі прийняття управлінських рішень в державному секторі, організації взаємодії державних аудиторів та суб’єктів різних рівнів державного управління.

 

 

Остання редакція: 27.04.16