Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Внутрішньогосподарський контроль

Мета опанування дисципліни: опанування навчальної дисципліни є оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок створення на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання служб внутрішнього контролю, здійснення ними своїх функцій щодо допомоги керівництву у виконанні підприємствами їх статутних завдань та поліпшенні фінансового стану у цифровому середовищі.

Завдання дисципліни: володіння базовими знаннями організації основних видівта форм ВГК  підприємствах, в установах та організаціях; обґрунтування вибору об'єктів внутрішнього контролю; ідентифікування основних елементів системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання; визначення організаційної структури та суб’єктів внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, їх права, обов’язки, відповідальність, розроблення посадових інструкції контролерів; планування їх роботи; обґрунтування,  організація та безпосередньо здійснення найбільш ефективних процедур внутрішньогосподарського контролю (оперативного, поточного та послідуючого): активів, зобов’язань, витрат, доходів, капіталу, фінансових результатів, трудової дисципліни, статутної діяльності, договірної дисципліни, стану бухгалтерського обліку; вміння оцінювати ефективність роботи окремих структурних підрозділів, проведення інвентаризації, документування отриманих результатів; інформування керівництва підприємства (звітування) про результати проведеного внутрішнього контролю, розробка проектів управлінських рішень, виявлення помилок і зловживань,  контроль усунення виявлених недоліків, пошук резервів та шляхів підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання; визначення напрямків розвитку внутрішньогосподарського контролю.

Результати навчання:

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: надавати допомогу керівництву підприємства з організації системи внутрішньогосподарського контролю та складати плани здійснення контрольних заходів та процедур; проводити інвентаризації майна, грошей, розрахунків, інших об’єктів контролю та застосовувати інші методи та прийоми контролю; організовувати та здійснювати зустрічні перевірки, спостереження та інші контрольні дії; складати плани проведення контрольних дій; оформляти результати контрольних дій та доводити їх до відома і належного реагування на них з боку власників підприємств та уповноважених ними посадових осіб.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах:Сутність, завдання та класифікація внутрішньогосподарського контролю. Об’єкти, предмет та методи внутрішньогосподарського контролю. Організаційна структура внутрішньогосподарського контролю, його суб’єкти та їх функції. Планування та організація проведення внутрішньогосподарського контролю. Організація діяльності Служби внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, в установах та організаціях. Система внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, в установах та організаціях та їх підрозділах. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю активів підприємств. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю капіталу та зобов’язань підприємств. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю фінансових результатів діяльності підприємства та його структурних підрозділів. Організація і методика внутрішньогосподарського контролю статутної діяльності підприємства, стану його бухгалтерського обліку і звітності та фінансового стану. Шляхи вдосконалення внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, в установах та організаціях в умовах диджиталізації.

Робоча програма навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Диджитал-облік»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Диджитал-облік»

Робоча програма навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

Робоча програма навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Диджитал-облік»

Робоча програма навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

Робоча програма навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Диджитал-облік»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Диджитал-облік»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит і оподаткування агробізнесу»

 

Остання редакція: 05.01.22

Публікаціі з предмету

  • Внутрішньогосподарський контроль 6.030509 (419,5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»24 Червня 2019 р.
  • Внутрішньогосподарський контроль 071 (419 KB)– методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік, аудит та оподаткування»24 Червня 2019 р.
  • Внутрішньогосподарський контроль (119 KB)паспорт навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» (для спеціальності 6.030509  «Облік і аудит») .Дисципліна бакалаврського рівня.13 Жовтня 2017 р.
  • Внутрішньогосподарський контроль (2,7 MB)Практикум спрямований на оволодіння студентами теоретичними засадами контролю, отримання практичних навичок внутрішньогосподарського контролю, планування, організації та проведення контролю в сучасних умовах господарювання. Практикум ґрунтується на положеннях дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» з підготовки бакалаврів за спеціальністю «Облік і аудит». Головна мета видання — навчити студентів застосовувати економічні та бухгалтерські знання, практично прищепити навички з організації структурного підрозділу Служби внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, в установах та організаціях, виробити критерії оцінки бухгалтерської документації, показати методику роботи з документами – носіями економічної інформації. Структурований виклад основних теоретичних положень у графічному вигляді та практичних завдань (кросворди, тести, практичні ситуації, завдання з вибору тлумачень тощо), а також перелік законодавчо-нормативних актів і реко- мендованої літератури для опрацювання за кожною темою сприятимуть закріпленню набутих теоретичних знань і прак- тичних навичок. Враховано зміни в законодавстві станом на кінець 2014 року. Для викладачів і студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів та інших зацікавлених осіб.09 Липня 2015 р.