Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Навчально-методична робота

Важливою складовою діяльності викладачів кафедри є наукова робота, яка спрямована на дослідження теоретичних, методологічних та методичних, організаційних і прикладних питань удосконалення системи обліку, аналізу й аудиту в Україні у контексті розвитку теорії сучасної економічної науки, а також креативного узагальнення існуючих тенденцій розвитку обліково-аналітичного забезпечення стратегічного та тактичного управління господарюючими суб’єктами.

Суттєвим доробком наукової діяльності кафедри бухгалтерського обліку є кількість захищених дисертацій, що налічує 22 роботи, з яких 2 докторські та 20 кандидатських.

Постійно, з відповідною ротацією в аспірантурі та докторантурі на кафедрі навчаються і виконують свої дослідження 20 осіб. Кафедрою здійснюється плідна наукова співпраця з Всеукраїнською громадською організацією «Всеукраїнський бухгалтерський клуб»(заступник голови з питань науки і освіти Ю.А.Кузьмінський), науково-практичне видання «Незалежний аудитор» (головний редактор Ю.А.Кузьмінський) і редакцією журналу «Баланс» (участь у щорічних засіданнях круглого столу, організація та проведення всеукраїнських конкурсів наукових робіт студентів і молодих вчених – фахівців бухгалтерського обліку, участь у щорічних всеукраїнських бухгалтерських конгресах тощо). Налагоджені постійні плідні наукові взаємозв’язки з провідними вітчизняними та закордонними економічними вищими організаціями та установами. Набутий досвід використовується при написанні навчально-методичної літератури, наукових статей, посібників, підручників, у виступах та конференціях і семінарах, при наданні рекомендацій і пропозицій щодо підготовки фахівців та нових нормативних актів з обліку, контролю і аудиту.

На кафедрі створена Науково-інформаційна секція, на засіданнях якої рецензуються підготовлені до друку статті викладачів та аспірантів, здійснюється попередній захист кандидатських і докторських дисертацій. Зазвичай щорічний доробок складає близько 50 наукових та науково-методичних праць, а загалом з моменту заснування за матеріалами проведених професійних досліджень викладачами кафедри підготовлені та опубліковані у фахових виданнях, матеріалах наукових конференцій більш 500 статей, видані 3 монографії та 3 навчальні посібники.

Підручники, навчальні посібники:

 • Бухгалтерський облік для економістів і правознавців: Навч. посіб. / За заг. ред.. Ю.А. Кузьмінського. — К.: КНЕУ, 2007. — 648 с.
 • Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях: Навч. посіб. (Видання 3-тє) / Ловінська Л.Г., Олійник Я.В., Галат Л.О. — К.: КНЕУ, 2010. — 377 с.
 • Навчальні завдання для проведення практичних занять, СРС та ІКР з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів необлікових спеціальностей денної форми навчання / Уклад.: Ю.А. Хоптинський, П.Ю. Нечай, М.О. Воронова, О.В. Ісай та ін. — К.: КНЕУ, 2013. — 88 с.
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. / В. Г. Козак, Т. О. Токарева, І. І. Богатирьов, Н. Ю. Грицак; за заг. ред. В. Г. Козака. — Ужгород : УНУ, 2013. — 648 с.
 • Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник / Кузьмінський Ю.А., Козак В.Г., Лук‘яненко Л.І., Лучко М.Р., Остап‘юк М.Я. — К.: Аграрна наука, 2000. — 396 с.
 • Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Ю.А. Кузьмінський, В.Г. Козак, Л.І. Лук’яненко та ін.; За ред. Ю.А. Кузьмінського. — К.: - КНЕУ, 2001. — 179 с.
 • Облік міжнародних операцій: Підручник / Ю.А. Кузьмінський, В.Г. Козак, Л.І. Лук’яненко, О.В. Небильцова; За заг. ред. проф. Ю.А. Кузьмінського. — К.: КНЕУ, 2006. — 336 с.
 • Робочий зошит для практичних занять, СРС та ІКР з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів необлікових спеціальностей  денної форми навчання / Уклад.: Ю. А. Хоптинський,  П. Ю. Нечай, М.О.Воронова, О. В. Ісай та ін. — К.: КНЕУ, 2015. — 152 с.
 • Управління фінансово-економічною безпекою: навчальний посібник [авт. кол.:  Гнилицька Л.В., Сідак В.С.,  Кириченко О.А. та ін.]. — К.: Дорадо - Друк, 2010. — 480 с.
 • Управлінський облік. Практикум: навчальний посібник [авт. кол.: Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С., ПоплюйкоА.М. та інші]. — К.: КНЕУ, 2010. — 288 с.
 • Управлінський облік: навчальний посібник  [авт. кол.: Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С.]. — К.: КНЕУ, 2005. — 278 с.
Остання редакція: 18.04.19