Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

1С: Бухгалтерія (Україна) (для необліковців)

Мета опанування дисципліни - навчити студентів ефективно володіти базовими принципами роботи з прикладним рішенням програмного комплексу «1С: Підприємство» для використання облікової інформацію при оптимізації планів, контролю за їх вико­нанням, проведення економічного аналізу результатів господарської діяльності підприємства та їх підрозділів, виявлення резервів та обґрунтування управлінських рішень у майбутній роботі. Курс призначений: для студентів, яким не вистачає практики роботи та для підвищення кваліфікаційного рівню знань в бухгалтерському  обліку, а також для тих студентів, яким належить працювати в програмі «1С: Підприємство»: (фінансистам, бухгалтерам, аудиторам, менеджерам, маркетологам і т.д.).
Метою навчання дисципліни «1С: Бухгалтерія (Україна)»  є  практичне освоєння та вивчення конфігурації "Бухгалтерія підприємства", придбання  цілісного і правильного розуміння прикладного рішення, як інструменту для вирішення завдань бухгалтерського обліку, придбання та закріплення слухачами базових навичок роботи з системою 1С.
Завдання дисципліни - використати можливості навчального проце­су для засвоєння студентами базових принципів роботи з прикладними рішеннями на основі програмного комплексу «1С: Підприємство», оволо­діння інформаційними технологіями на рівні досвідченого користувача персонального комп’ютера, методикою формування економічної інформації в системі комплексної автоматизації різних напрямків обліку в єдиний інформаційній базі, формування еле­ментарних навиків пошуку, оцінки та практичного використання облікової інформації у повсякденній економічній роботі майбутнього фахівця на виробництві.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:
Знання: концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності.
Уміння: розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів.
Зміст дисципліни розкривається у таких темах: Основні відомості про програму та режим роботи та функціональні можливості об’єктів програми. Настройки параметрів обліку та робочого місця користувача «1С: Бухгалтерія 8». Формування нормативно-довідкової інформації в прикладному рішенні  «1С: Бухгалтерія 8».Формування початкового балансу.  Облік запасів. Облік грошових коштів.Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік взаєморозрахунків з контрагентами. Облік необоротних активів. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу. Облік виробничої діяльності. Облік витрат та доходів діяльності підприємства. Зведений облік і звітність.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерія: 1С (Україна)» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", освітньо-професійної програми «Фінанси».

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія: 1С (Україна)» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", освітньо-професійної програми «Фінанси».

Остання редакція: 30.11.21

Публікаціі з предмету

  • 1С:Бухгалтерія (Україна) 6E03,6i01 (199,5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «1С:Бухгалтерія (Україна)» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійних програм) 6Е03 «Національна економіка», 6і01 «Економічна кібернетика»06 Жовтня 2020 р.
  • 1С:Бухгалтерія (Україна) 6Ф01,6Ф02 (202,5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «1С:Бухгалтерія (Україна)» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6Ф01«Фінанси», 6Ф02 «Банківська справа»06 Жовтня 2020 р.
  • 1С:Бухгалтерія (Україна) 6Е05 (203,5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «1С:Бухгалтерія (Україна)» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Е05 «Публічне управління та адміністрування»06 Жовтня 2020 р.