Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бухгалтерський облік у фінансовому менеджменті

Мета опанування дисциплінинабуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з використання бухгалтерського обліку з метою управління фінансовими ресурсами підприємства та побудови системи ефективного використання майна та досягнення визначених топ-менеджментом цілей.
Завдання дисципліниформування цілісної системи знань щодо методології підготовки та використання економічної інформації з метою розробки ефективної фінансової політики підприємства. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи організації, методику й технології управління фінансами підприємств, навчитися проводити авторські дослідження, зокрема, в частині збору інформації, теоретичних посилок та робочих гіпотез, вибору методики та методів проведення фінансового аналізу міжнародних корпорацій з метою обґрунтування фінансових та інвестиційних рішень, оперативної оцінки фінансового стану і результатів діяльності підприємства.
Результати навчання:
Після вивчення дисципліни студент повинен:
- знати: фундаментальні концепції бухгалтерського обліку та їх вплив на формування різних політик фінансового менеджменту, методи та підходи оригінального мислення з метою формування інноваційних моделей управлінських рішень в частині використання ресурсів підприємства та їх фінансового супроводження;
- вміти: розв'язувати складні завдання і проблеми конвергенції облікових знань та фінансового механізму, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності, з метою вибору найбільш оптимальної моделі управлінського рішення через призму фінансової стратегії діяльності підприємства.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Основи фінансового менеджменту та фінансова політика підприємства; Бухгалтерський облік у системі забезпечення фінансового менеджменту підприємства; Управління активами підприємства; Капітал підприємства: його вартість та оптимізація структури; Управління прибутком підприємства; Управління грошовими потоками на підприємстві; Вартість грошей у часі у фінансових розрахунках; Управління інвестиціями підприємства; Управління фінансовими ризиками; Аналіз фінансових звітів підприємства; Фінансове планування та прогнозування на підприємстві; Антикризове фінансове управління на підприємстві.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у фінансовому менеджменті» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент».

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у фінансовому менеджменті» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент».

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у фінансовому менеджменті» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Податковий менеджмент»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у фінансовому менеджменті» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Податковий менеджмент»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у фінансовому менеджменті» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 8О07 «Податковий менеджмент»  (вибіркова)

Остання редакція: 30.11.21

Публікаціі з предмету

  • Бухгалтерський облік у фінансовому менеджменті 071 (магістерський рівень в.о.) (53,5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у фінансовому менеджменті» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 8О07 «Податковий менеджмент»  (вибіркова)07 Жовтня 2019 р.