Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий аналіз (К-ра обліку і оподаткування)

Мета опанування дисципліни: допомогти майбутнім фахівцям опанувати теорію і практику здійснення фінансового аналізу у суб’єктів підприємницької діяльності, сформувати у студентів уміння та навички кваліфіковано проводити фінансовий аналіз підприємства, робити обґрунтовані висновки, знаходити шляхи поліпшення його фінансового стану та покращення фінансових результатів.
Завдання дисципліни: допомогти майбутнім фахівцям засвоїти зміст і способи використання для аналізу вихідних даних, мето­дику аналітичного опрацювання інформації, організаційні форми проведення фінансового аналізу; методику і організацію внутрішнього та зовнішнього фінансового аналізу платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості, грошових коштів та їх потоків, ефективності використання капіталу підприємства; використання інформації фінансового аналізу в управлінні підприємством: навчити студентів правильно і раціонально застосовувати на підприємствах фінансовий аналіз; надати фахівцям вміння застосовувати набуті знання у професійній діяльності.
Результати навчання:
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
- знати: теоретичні основи фінансового аналізу (сутність, зміст, види фінансового аналізу; прийоми та способи його проведення; застосування моделювання у фінансовому аналізі); інформаційну базу фінансового аналізу; організацію проведення зовнішнього та внутрішнього фінансового аналізу на підприємстві; методику проведення фінансового аналізу підприємницької діяльності суб’єктів господарювання зовнішніми та внутрішніми користувачами.
- вміти: робити розрахунки та відповідні висновки з аналізу фінансового стану підприємства за даними балансу; визначити та аналізувати показники ефективності використання та оборотності ресурсів та капіталу підприємства за даними балансу, звіту про фінансові результати та за іншою вихідною аналітичною інформацією; досліджувати фінансову стійкість, ліквідність, платоспроможність, грошові кошти та грошові потоки підприємства;  оцінювати дію фінансового лівериджу; надавати оцінку ділової активності, інвестиційної привабливості та кредитоспроможності підприємства; розробляти шляхи поліпшення платоспроможності, запобігання банкрутству суб’єктів підприємницької діяльності, зниження фінансового ризику їх діяльності; прогнозувати фінансовий стан підприємства.
Зміст дисципліни розкриваэться в таких темах: Теоретичні основи фінансового аналізу. Загальна оцінка фінансового стану суб’єктів підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства. Аналіз платоспроможності і ліквідності підприємства. Аналіз грошових коштів та грошових потоків. Аналіз ефективності використання капіталу. Аналіз кредитоспроможності підприємства. Оцінка виробничо-фінансового лівериджу у фінансовому аналізі. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства. Короткостроковий прогноз фінансового стану  підприємства. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств та запобігання їхнього  банкрутства. Стратегічний аналіз фінансового ризику та його зниження.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит», 8О07 «Податковий менеджмент»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит», 8О07 «Податковий менеджмент»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 8О01 «Облік і аудит», 8О07 «Податковий менеджмент»  (вибіркова)

Остання редакція: 09.11.20

Публікаціі з предмету