Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий облік (К-ра Обліку і оподаткування)

Мета опанування дисципліни: формування у студентів системи знань, практичних навичок з методики обліку оборотних та необоротних активів, власного та залученого капіталу підприємства; підготовки та надання фінансової інформації різним користувачам для розробки, обґрунтування й прийняття рішень щодо ефективності діяльності господарюючого суб’єкта.

Завдання дисципліни: вивчення й набуття практичних навичок з методики обліку окремих об’єктів необоротних та оборотних активів, власного та залученого капіталу, порядку документування господарських операцій, їх групування, узагальнення в системі регістрів фінансового обліку.

Результати навчання:

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: законодавче та нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні; принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності; форми ведення бухгалтерського обліку; порядок організації грошового обігу та розрахункових операцій, синтетичний та аналітичний облік готівкових коштів та грошових коштів на поточних рахунках в банках; критерії визнання, класифікацію, оцінку дебіторської заборгованості підприємства; методику розрахунку резерву сумнівних боргів, його відображення в обліку; синтетичний та аналітичний облік іншої поточної дебіторської заборгованості (розрахунків за виданими авансами, з підзвітними особами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за нарахованими доходами); критерії визнання, класифікацію та оцінку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, їх облікове відображення; порядок нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, її відображення в обліку; порядок визначення та критерії визнання, оцінки та класифікації біологічних активів; синтетичний та аналітичний облік наявності та руху поточних та довгострокових біологічних активів підприємства; порядок визнання, класифікацію та оцінку запасів підприємства; документальне оформлення та облік наявності та руху запасів; облік та порядок розподілу транспортно-заготівельних витрат. пов’язаних з придбанням запасів; критерії визнання, оцінку, склад та класифікацію витрат виробництва; документування витрат виробництва, визначення собівартості готової продукції та їх облікове відображення; порядок формування та відображення в обліку операцій з зареєстрованим (пайовим ) капіталом; особливості обліку капіталу в дооцінках, додаткового, резервного, вилученого та неоплаченого капіталу та нерозподілених прибутків (непокритих збитків); критерії визнання, класифікацію, оцінку та кредиторської заборгованості підприємства; методику обліку довгострокових зобов’язань; документальне оформлення та облік короткострокових позик; синтетичний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками; методика обліку розрахунків за податками й платежами; методика обліку розрахунків за виплатами працівникам та за страхуванням; методика обліку доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства.

вміти: розкривати взаємозв’язок Плану рахунків та фінансової звітності; документувати та відображати операції з руху грошових коштів в системі рахунків бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання; відображати операції за розрахунками з покупцями і замовниками на рахунках бухгалтерського обліку; складати первинні та зведені документи з обліку дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги) та іншої поточної дебіторської заборгованості; документувати та відображати в системі бухгалтерських рахунків операції з наявності й руху основних засобів та інших необоротних матеріальних активів підприємства; документувати та відображувати операції з наявності та руху поточних та довгострокових біологічних активів підприємства; оцінювати запаси при їх надходженні та вибутті; документувати операції з наявності та руху запасів підприємства та їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку; відображати витрати виробництва в системі рахунків бухгалтерського обліку та визначати собівартість готової продукції; документувати та відображувати в системі бухгалтерських рахунків операції з обліку зобов’язань та власного капіталу у господарюючих суб’єктів; складати первинні та зведенні документи з відображення в обліку кредиторської заборгованості підприємства; відображувати в системі бухгалтерських рахунків операції за довгостроковими та поточними зобов’язаннями; здійснювати бухгалтерські записи щодо відображення доходів, витрат та формування фінансових результатів діяльності підприємства.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Основи побудови фінансового обліку. Облік грошових коштів. Облік необоротних активів. Облік дебіторської заборгованості. Облік запасів. Облік витрат виробництва та готової продукції. Облік власного капіталу та його складових. Облік довгострокових та поточних зобов’язань. Облік доходів, витрат та формування фінансових результатів.

Остання редакція: 20.07.17

Публікаціі з предмету

  • Фінансовий облік 6.010104 (80.9 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Фінансовий облік»12 Липня 2017 р.
  • Фінансовий облік 6.010104 (93.5 KB)паспорт дисципліни «Фінансовий облік»12 Липня 2017 р.