Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Менеджмент у трансфертному ціноутворенні

Мета опанування дисципліниформування у студентів сучасного економічного мислення і системи базових знань з теорії та практики менеджменту у трансфертному ціноутворенні, методичних основ формування трансфертних цін, порядку формування документаціїі звітності з трансфертного ціноутворення,  механізму контролю  за трансфертними цінами, набуття навичок опрацювання і використання податковоїі нформації в управлінні підприємницькою діяльністю, оцінки впливу ризиків ТЦУ на фінансові результати діяльності підприємства та можливостей їх уникнення.
Завдання дисципліниформування знань і вмінь з менеджменту у трансфертному ціноутворенні та налагодження обліково-контрольного й аналітичного процесів, орієнтованих на комплекс послуг з роз’яснення та застосування норм чинного податкового законодавства, визначення сутності, принципів і методів трансфертного ціноутворення; засвоєння  засади значення операцій контрольованими та методів встановлення відповідності їх умов  принципу«витягнутої руки»; освоєння методики  аналізу зіставності господарських операцій та комерційних і фінансових умов їх виконання; вивчення методів трансфертного ціноутворення і правила їх застосування в Україні; опрацювання  порядку  складання і подання звітності з трансфертного ціноутворення.
Результати навчання:
Після вивчення науки студент повинен:
- знати: законодавство України щодо трансфертного ціноутворення; роз’яснення наслідків порушення чинного законодавства; сутність трансфертного ціноутворення, його зміст та поняття в інших країнах; сутність менеджменту в трансфертному ціноутворенні; інформаційне забезпечення трансфертного ціноутворення в зарубіжних країнах; застосування трансфертного забезпечення в США, Європі та країнах СНД; вплив трансфертного ціноутворення на бізнес та оподаткування;  місце менеджменту у трансфертному ціноутворенні; сутність та необхідність аналізу зіставності (порівнянності) господарських операцій; умови визнання контрольованих операцій зіставними з неконтрольованими; процес проведення аналізу порівнянності, порядок розрахунку діапазону цін (рентабельності) та  медіани діапазону цін (рентабельності); технологію аналізу функцій та ризиків під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов операцій з умовами контрольованих та неконтрольованих операцій, фактори,які враховуються під час визначення зіставності характеристик ринків товарів (робіт, послуг); сутність контрольованої та неконтрольованої операції; основні етапи та інструменти контрольованих операцій; правила ідентифікації контрольованих операцій; перелік методів ТЦУ, рекомендованих Настановами ОЕСР; перелік методів ТЦУ, рекомендованих статтею 39 ПКУ; склад традиційних операційних методів ТЦУ; сутність та умови застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни, методу  ціни перепродажу (ціни наступної реалізації), методу «витрати плюс» (затратного методу), методів прибутку від операцій та їх відмінність від традиційних операційних методів, методу чистого прибутку, методу розподілення прибутку від операцій та умови його застосування; порядок визначення сукупного та  залишкового прибутку, отриманого сторонами від контрольованої операції; показники, які враховуються для розподілення між сторонами контрольованих операцій сукупного або залишкового прибутку (збитку); вимоги до вибору сторони, стосовно якої аналізується застосовність обраного методу (комбінації методів); сутність та зміст фінансових та юридичних ризиків з ТЦУ; ризики додаткового (самостійного) оподаткування, донарахування податків при перевірці фіскальними органами, пов’язані з неоднозначним тлумаченням терміну «пов’язані особи», донарахування податків, пов’язані, з різним визначенням контрольованих операцій та  вибором методу визначення ціни в цих операціях ризики донарахування податків, ризики пов’язані з різним розумінням зіставності операцій та  різним розумінням допустимості джерел інформації, фінансові ризики, пов’язані з адмініструванням податків; принципи формування корпоративної стратегії протидії ризикам ТЦУ; склад звітності з ТЦУ щодо контрольованих операцій для податкового контролю; вимоги щодо форми,  змісту і строків подання звітності з ТЦУ; порядок складання та подання  звіту про контрольовані операції  з ТЦУ; зміст письмової інформації для податкових органів про всіх пов’язаних з платником податків осіб; зміст Повідомлення про контрольовані операції та про моніторинг цін в контрольованих операціях; технологію діагностики на наявність проблем ТЦУ в процесі підготовки Звіту про контрольовані операції; технологію аналізу операцій на контрольованість в процесі підготовки Звіту про контрольовані операції; сутність і зміст попереднього  узгодження цін у контрольованих операціях; предмет і об’єкти узгодження  ТЦУ платника податків з податковими органами; порядок та процедуру попереднього узгодження, порядок оформлення результатів попереднього узгодження; зміст і форму попереднього узгодження; укладання договору (угоди) за результатами попереднього узгодження цін у контрольованих операціях; зміст спеціальної перевірки з ТЦУ податковими органами; підстави для перевірки контрольованих операцій; порядок проведення та оформлення перевірки контрольованих операцій; джерела інформації, що використовуються для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»; сутність та зміст самостійного коригування податкової декларації, ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань, умови застосування пропорційного коригування податкової бази пов’язаних контрагентів; сутність зворотного коригування та можливість повернення надміру сплачених сум податків.
- вміти: розглядати Закони та нормативні акти, які стосуються трансфертного ціноутворення; застосовувати знання, отримані при вивченні теми; розрізняти поняття ТЦУ, його сутність та зміст з погляду економістів інших країн; користуватися інформаційним забезпеченням трансфертного ціноутворення в зарубіжних країнах; застосувати трансфертне ціноутворення в США, Європі та країнах СНД; визначати ознаки порівнянності господарських операцій та встановлювати  фактори, що визначають порівнянність; визначати критерії зіставності (порівнянності) операцій; проводити аналіз порівнянності операцій  за фактичними даними; розраховувати діапазон цін (рентабельності) та  медіану діапазону цін (рентабельності); здійснювати  аналіз функцій та ризиків під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов операцій з умовами контрольованої та неконтрольованих операцій, аналізувати фактори, які враховуються під час визначення зіставності характеристик ринків товарів (робіт, послуг); розрізняти контрольовані та неконтрольовані операції; визначати умови визнання контрольованих операцій зіставними з неконтрольованими; визначати зіставності комерційних та/або фінансових умов операцій з умовами контрольованої; визначати умови застосування методу порівняної неконтрольованої ціни, використання методу ціни перепродажу, визначення порівняльної неконтрольованої ціни за фактичними даними,  визначення ціни перепродажу за фактичними даними, використання методу «витрати плюс», визначення ціни за методом «витрати плюс» на основі фактичних даних; відрізняти методи прибутку від операцій  від  традиційних операційних методів; визначати  умови застосування  методу чистого прибутку; здійснювати    визначення трансфертної ціни за  методом чистого прибутку; визначати умови застосування методу розподілення прибутку від операцій; визначати розмір сукупного та залишкового прибутку, отриманого сторонами від контрольованої операції; визначати та порівнювати показники, які враховуються для розподілення  між сторонами контрольованих операцій сукупного або залишкового прибутку (збитку); здійснювати визначення трансфертної ціни за  методом розподілення  прибутку на основі  фактичних даних; визначати ризики додаткового (самостійного) оподаткування, ризики донарахування податків при перевірці фіскальними органами, пов’язані з неоднозначним тлумаченням терміну «пов’язані особи», ризики донарахування податків, пов’язані, з різним визначенням контрольованих операцій та  вибором методу визначення ціни в цих операціях, ризики донарахування податків , пов’язані з різним розумінням зіставності операцій та  різним розумінням допустимості джерел інформації, фінансові ризики, пов’язані з адмініструванням податків; здійснювати попередню оцінку розміру та вірогідності ризиків ТЦУ з метою розроблення стратегії захисту; формувати корпоративну стратегію протидії ризикам ТЦУ; складати Звіт про контрольовані операції  з ТЦУ; формувати  письмову інформацію для податкових органів про всіх пов’язаних з платником податків осіб; складати  Повідомлення про контрольовані операції; здійснювати моніторинг цін в контрольованих операціях, діагностику на наявність проблем ТЦУ в процесі підготовки Звіту про контрольовані операції,  аналіз операцій на контрольованість в процесі підготовки Звіту про контрольовані операції; визначати можливість і необхідність попереднього  узгодження цін у контрольованих операціях; погоджувати  з податковими органами предмету і об’єкту узгодження; дотримуватися порядку та процедури попереднього узгодження; оформляти результати попереднього узгодження; пересвідчуватися в наявності підстав для перевірки контрольованих операцій; здійснювати контроль за порядком  проведення перевірки контрольованих операцій; узгоджувати з податковими органами джерела інформації, що використовуються для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»; контролювати порядок оформлення результатів перевірки контрольованих операцій; здійснювати самостійне коригування податкової декларації, ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань; визначати можливість застосування пропорційного коригування податкової бази пов’язаних контрагентів; проводити зворотне коригування та визначати можливість повернення надміру сплачених сум податків.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Законодавство України стосовно трансфертного ціноутворення (ТЦУ); Порівняння зарубіжного досвіду менеджменту у трансфертному ціноутворенні; Аналіз зіставності господарських операцій та комерційних і фінансових умов їх виконання; Правила ідентифікації контрольованих операцій; Традиційні методи трансфертного ціноутворення; Трансфертне ціноутворення за методами прибутку від операцій;Управління ризиками  трансфертногоціноутворення; Звітність і відповідальність з трансфертного ціноутворення; Попередні узгодження  щодо трансфертного ціноутворення з податковими органами; Податкові перевірки та податкове коригування у сфері трансфертного ціноутворення.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент у трансфертному ціноутворенні» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент».

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент у трансфертному ціноутворенні» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент».

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент у трансфертному ціноутворенні» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Податковий менеджмент»

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент у трансфертному ціноутворенні» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Податковий менеджмент»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент у трансфертному ціноутворенні» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 8О07 «Податковий менеджмент» (вибіркова)

Остання редакція: 30.11.21

Публікаціі з предмету

  • Менеджмент у трансфертному ціноутворенні 071 (магістерський рівень в.о.) (232 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент у трансфертному ціноутворенні» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 8О07 «Податковий менеджмент» (вибіркова)07 Жовтня 2019 р.