Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Податковий консалтинг

Мета опанування дисципліни: формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з методики і організації формування системи знань у галузі оподаткування та характеру його розвитку на сучасному етапі.
Завдання дисципліни: формування знань і вмінь з податкового консалтингу та налагодження обліково-контрольного й аналітичного процесів, орієнтованих на комплекс послуг з роз’яснення та застосування норм чинного податкового законодавства, визначення податкових наслідків господарських операцій, а також знаходження законних схем планування податкового навантаження для підприємства з урахуванням специфіки його діяльності.
Результати навчання:
Після вивчення дисципліни студент повинен:
- знати: законодавство України щодо оподаткування юридичних та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності; роз’яснення наслідків порушення чинного законодавства; сутність, етапи та інформаційне забезпечення податкового консалтингу; місце податкового консалтингу  в податковому  менеджменті; сутність схем оподаткування з метою усунення системних помилок в податковому обліку; діючі схеми оподаткування на підприємстві; забезпечення необхідної якості первинних документів для усунення помилок в податковому обліку; сутність, основні етапи та інструменти податкового планування; види, систему податкового планування; заходи щодо оптимізації оподаткування; ефективність та систематизацію податкового планування; ознаки і обтяжуючі обставини проблемних контрагентів; обчислення та сплату податку на прибуток, податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, податку на майно, рентної плати, акцизного податку, мита, екологічного податку, єдиного податку, туристичного збору, збору за місця для паркування транспортних засобів; сутність та види подвійного оподаткування; результати діяльності підприємства для оцінювання подвійного оподаткування; методи усунення подвійного оподаткування; поняття трансфертної ціни; основні цілі та методи трансфертного ціноутворення і їх характеристики; основні напрями аналізу і оцінки результати підрозділів і компанії в цілому в системі трансфертного ціноутворення;  особливості міжнародного трансфертного ціноутворення та напрями  застосовування методів міжнародного трансфертного ціноутворення; методику відновлення податкового обліку, коригування фінансових звітів, коригування податкових декларації та бухгалтерських звітів для контролюючих органів; основні податкові претензії; оформлення експертних висновків; відповіді на запити при податковій перевірці; сутність, об’єкти, суб’єкти та методи незалежного податкового аудиту; нарахування, облік та сплату податків і  зборів в Україні; як усувати недоліки в податковому обліку та звітності.
- вміти: розглядати Закони та нормативні акти, які стосуються оподаткування юридичних та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності; застосовувати знання, отримані при вивченні теми; організувати етапи податкового консалтингу; користуватися інформаційним забезпеченням та знайти місце податкового консалтингу  в податковому  менеджменті; складати, аналізувати схеми оподаткування; перевіряти, оцінювати діючі схеми оподаткування; застосовувати схеми оподаткування на підприємстві з метою усунення системних помилок в податковому обліку; розрізняти стратегічне та поточне податкове планування; визначати основні податкові проблеми; мінімізувати ризики, що виникають у зв’язку з оподаткуванням господарської діяльності; регулювати рівномірність і розмір сплати податків; відповідати на запитання стосовно обчислення та сплати податку на прибуток, податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, податку на майно, рентної плати, акцизного податку, мита, екологічного податку, єдиного податку, туристичного збору, збору за місця для паркування транспортних засобів; аналізувати і оцінювати результати підприємства для усунення подвійного оподаткування; визначати передумови виникнення подвійного оподаткування; розрізняти зовнішнє та внутрішнє подвійне оподаткування; надавати відповіді щодо уникнення подвійного оподаткування; застосовувати методи трансфертного ціноутворення; застосовувати методи міжнародного трансфертного ціноутворення; визначати допущені помилки в податковому обліку; відновлювати податковий облік; коригувати фінансові звіти, податкові декларації та бухгалтерські звіти для контролюючих органів; орієнтуватися в необґрунтованих податкових претензіях; надавати експертні висновки; супроводжувати податкові перевірки; відокремлювати незалежний податковий аудиту від загального аудиту; вірно нараховувати, обліковувати та сплачувати податки і збори; рекомендувати усунення недоліків.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Законодавство України стосовно оподаткування самозайнятих осіб, юридичних та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності; Вивчення особливостей оподаткування сфери, в якій працює Підприємство; Перевірка і оцінка діючих схем оподаткування; Податкове планування; Консультації з питань обчислення та сплати податків і зборів; Консультації щодо усунення подвійного оподаткування; Трансфертне ціноутворення; Усунення раніше допущених системних помилок в податковому обліку; Експертні висновки щодо спірних питань сплати податків і зборів; Незалежний податковий аудит.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Податковий консалтинг» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Податковий менеджмент»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Податковий консалтинг» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Податковий менеджмент»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Податковий консалтинг» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 8О07 «Податковий менеджмент»  (вибіркова)

Остання редакція: 09.11.20

Публікаціі з предмету

  • Податковий консалтинг 071 (магістерський рівень в.о.) (221 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Податковий консалтинг» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 8О07 «Податковий менеджмент»  (вибіркова)07 Жовтня 2019 р.