Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Оподаткування підприємства (спец.073)

Мета опанування дисципліни – формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з оподаткування підприємства. Особлива увага приділяється розумінню Податкового кодексу України, підзаконних нормативних актів, національного законодавства з оподаткування, вітчизняну податкову систему, її характеристики, функції, завдання, класифікацію і елементи податків, їх економічну сутність і нормативно-правове їх регулювання, вивченню існуючих систем оподаткування в Україні. 
Завдання дисципліни - оволодіння знанням щодо цілісної системи з питань управління податковою системою підприємства з метою формування оптимального податкового навантаження шляхом ефективного використання податкового законодавства та моделювання обліковою інформацією.У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи організації, методику обраної системи оподаткування, а також розуміння Податкового кодексу України, класифікації і елементів податків, їх економічну сутність для можливості прогнозування та регулювання податкового навантаження на підприємстві. 
Предметом дисципліни є оподаткування підприємства в Україні.
Анотація навчальної дисципліни: Оподаткування підприємства (Business taxation) - це сукупність податків, зборів, інших платежів та внесків до бюджету і державних цільових фондів, платників податків та органів, що здійснюють контрольза правильністю обчислення, повнотою і вчасністю сплати їх у встановленому законом порядку. Сутність, структура і роль системи оподаткування визначаються податковою політикою, що є виключним правом держави, яка проводить її в країні самостійно, відповідно до завдань соціально-економічного розвитку. Через податки, пільги і фінансові санкції, а також обов'язки і відповідальність, які виступають невід'ємною частиною системи оподаткування, держава ставить єдині вимоги до ефективного ведення господарства в країні. Система оподаткування підприємства тим ефективніша, чим вона зручніша як для того, хто сплачує податки, так і для того, хто здійснює контрольні функції. У різних країнах податкові системи не однакові, кожна з них має свої особливості. Вони створювались і розвивались у різні історичні періоди, в різних економічних умовах. Податки виступають найбільш важливим і впливовим інструментом регулювання економічних відносин та інтересів держави, регіонів, підприємств і громадян. Вони відіграють значну роль у формуванні дохідної частини бюджету. Податки покликані стимулювати розвиток усього прогресивного і ефективного, регулювати суперечності, що виникають у процесі реалізації економічних інтересів.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення дисциплін бакалаврського рівня: «Макроекономіка», «Право», «Підприємництво», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Теорія організації», «Публічне адміністрування», «Фінанси підприємств», «Менеджмент персоналу». 

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Оподаткування підприємства» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 "Менеджмент", освітньої програми «Менеджмент бізнес-організацій»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Оподаткування підприємства» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 "Менеджмент", освітньої програми «Менеджмент бізнес-організацій».

Остання редакція: 17.11.20

Публікаціі з предмету

  • Фінансовий облік 6.010104 (80.9 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Фінансовий облік»12 Липня 2017 р.
  • Фінансовий облік 6.010104 (93.5 KB)паспорт дисципліни «Фінансовий облік»12 Липня 2017 р.