Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організація бухгалтерського обліку

Мета опанування дисципліни: набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації бухгалтерського обліку на підприємствах, в організаціях і установах України. Майбутні магістри з обліку та аудиту повинні володіти знаннями про наукову організацію облікового, контрольного та аналітичного процесу, як складовою частиною системи управління та праці людей зайнятих бухгалтерським обліком і управлінням обліковим персоналом. Від рівня організації залежить, головним чином, якість і строки одержання облікової інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень, своєчасного і якісного складання бухгалтерської і статистичної звітності.
Завдання дисципліни: формування знань і вмінь з організації бухгалтерського обліку та налагодження обліково-контрольного й аналітичного процесів, орієнтованих на інформаційне забезпечення управлінських рішень.
Результати навчання:
Після вивчення дисципліни студент повинен:
- знати: сутність та концептуальні основи організації бухгалтерського обліку; нормативно-правове забезпечення процесів організації та ведення бухгалтерського обліку; права та обов’язки бухгалтера; об’єкти організації бухгалтерського обліку на підприємстві; методи організації бухгалтерського обліку на підприємстві; порядок організації бухгалтерського обліку на підприємстві як процесу; організація бухгалтерського обліку в умовах використання  інформаційно-комунікаційних технологій; номенклатуру бухгалтерського діловодства; організацію праці фахівців, зайнятих бухгалтерським обліком на  підприємстві; методику визначення нормативної чисельності бухгалтерського персоналу; особливості організації бухгалтерського обліку на окремих ділянках; зміст та методику підготовки наказу про облікову політику  підприємства; сутність та зміст технічного та інформаційного забезпечення обліку;
- вміти: визначати об’єкти організації обліку; визначати нормативну чисельність облікового персоналу; формувати підрозділи бухгалтерської служби;    розробляти положення про бухгалтерські служби та посадові  інструкції для персоналу; будувати графіки роботи облікового персоналу; розуміти роль організації обліку в системі сучасного управління; пояснити взаємозв’язок та розбіжності між методикою та організацією  бухгалтерського обліку; розкривати взаємозв’язок методики та техніки в процесі організації  бухгалтерського обліку; розробляти організаційні регламенти; організувати роботу фахівців не бухгалтерських підрозділів з виконання ними бухгалтерських функцій; пояснювати сутність централізації та децентралізації обліку; розробляти проект наказу про облікову політику підприємства.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Принципи організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Нормативно-правове забезпечення облікового процесу та облікова політика підприємства. Формування і функціонування облікових підрозділів. Бухгалтерський контроль та юридична відповідальність на підприємстві. Забезпечення ефективного функціонування системи бухгалтерського обліку та планування її розвитку. Формування системи документування господарських операцій та документообігу. Особливості організації обліку активів, капіталу та зобов’язань. Організаційні засади обліку доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства. Організація управлінського обліку та узагальнення даних для цілей управління. Формування та опрацювання фінансової, управлінської й податкової звітності підприємства. Система захисту облікової інформації.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Податковий менеджмент»

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Податковий менеджмент»

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 8О01 «Облік і аудит» (обов’язкова)

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 8О07 «Податковий менеджмент» (вибіркова)

Остання редакція: 09.11.20

Публікаціі з предмету