Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Податковий менеджмент на підприємствах агробізнесу

Мета опанування дисципліни – сформувати у студентів сучасну систему знань про менеджмент формування оптимального податкового навантаження на підприємствах агробізнесу відповідно до нормативно-правового регулювання  податків і платежів та набуття практичних навичок щодо мінімізації податкового навантаження на підприємствах. 
Завдання навчальної дисципліни – сформувати вміння і навички у студентів щодо організації і планування оптимального податкового навантаження на підприємствах агробізнесу відповідно до чинного законодавства. 
Предметом навчальної дисципліни є методичні та організаційні засади управління оптимальним податковим навантаженням підприємств агробізнесу шляхом ефективного використання положень чинного податкового законодавства та креативності мислення.
Анотація навчальної дисципліни. В умовах ринкової економіки важливе значення має дотримання суб’єктами господарювання як загального, так і податкового законодавства. Своєчасне нарахування, повне і своєчасне перерахування підприємствами агробізнесу податків і зборів сприяє формуванню бюджету країни. Податковий менеджмент дозволяє набути впевненості щодо організації і планування аграрними підприємствами своїх зобов’язань зі сплати податків і платежів відповідно до оптимальної податкової політики підприємств. Основним змістом навчальної дисципліни є вивчення специфічних особливостей планування підприємствами агробізнесу податків і зборів з метою дотримання податкового та іншого законодавства і оптимізації податкового навантаження на підприємствах. 
Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Податковий менеджмент на підприємствах агробізнесу» є однією з навчальних дисциплін циклу професійної підготовки магістрів за галуззю знань 07 «Управління  і адміністрування»  спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік, аудит та оподаткування агробізнесу». Вона логічна продовжує навчальні дисципліни «Система оподаткування підприємств», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Аудит», «Організація і методика аудиту». 
 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Податковий менеджмент на підприємствах агробізнесу» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми  «Облік, аудит та оподаткування агробізнесу»

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Податковий менеджмент на підприємствах агробізнесу» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми  «Облік, аудит та оподаткування агробізнесу». 

Остання редакція: 17.11.20