Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інтегрована звітніcть суб’єктів господарювання

Навчальна дисципліна «Інтегрована звітність суб’єктів господарювання» є однією із складових поглибленої освітньо-наукової підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
Мета дисципліни – формувати здобувачами та використовувати інформацію інтегрованої звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу, формування сучасних теоретичних знань про склад та структуру інтегрованої звітності підприємств, концептуальні засади складання інтегрованої звітності, визначення її суттєвих аспектів і змістовного наповнення, а також організаційно-методичних підходів до обліково-інформаційного забезпечення процесу складання інтегрованої звітності підприємства.
Дисципліна «Інтегрована звітність суб’єктів господарювання» відіграє важливу роль у забезпеченні наукових інтересів аспірантів, в частині набуття знань і навичок у підготовці сучасних типів звітної інформації для стекхолдерів.
Як вибіркова дисципліна, вона дозволяє аспірантам у відповідь на їхні наукові інтереси, отримати необхідні знання та вміння в частині складання найбільш сучасних типів звітної інформації, зокрема, інтегрованої звітності, яка дозволяє генерувати нові моделі звітних даних за запитами зовнішніх користувачів.

 

Анотація навчальної дисципліни «Інтегрована звітність суб’єктів господарювання»

 

Обгрунтування необхідності включення до навчального плану «Інтегрована звітність суб’єктів господарювання»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Інтегрована звітність суб’єктів господарювання» (вибіркова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2020)

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Інтегрована звітність суб’єктів господарювання» (вибіркова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2020)

Остання редакція: 15.03.21