Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія економічних досліджень. Модуль 2

Навчальна дисципліна «Методологія економічних досліджень. Модуль 2» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071  «Облік і оподаткування».
Мета вивчення дисципліни – опанування методологічними та організаційними підходами до виконання наукових досліджень в сфері обліку, аудиту та оподаткування, набуття вміння широко використовувати отримані знання для здійснення самостійного наукового пошуку;  поглиблення й розширення теоретичних і практичних знань в частині здійснення наукових досліджень в галузі обліку, аудиту та оподаткування;  набуття уміння застосовувати знання з методології та організації наукових досліджень при вирішенні конкретних практичних завдань; ознайомлення з сучасними науковими досягненнями у сфері розвитку системи бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування на мікро- та макрорівнях, набуття уміння їх самостійно застосовувати при розв`язанні прикладних наукових проблем; виробити уміння використовувати теоретичні положення з наукових досліджень для успішного розв`язання поставлених прикладних проблем, вміти користуватися науковим апаратом; вивчення напрямів використання загальнонаукових методів теоретичного узагальнення (методів діалектичної й формальної логіки), та специфічних методів економічних досліджень (економіко-статистичних та економіко-математичних) для проведення наукових і прикладних досліджень.
Завдання (навчальні цілі) дисципліни:
-  оволодіння  методологією,  методами,  концепціями  та  логікою  проведення наукових досліджень в економіці;
-  засвоєння  аспірантами  методичних  положень  з  планування,  організації, контролю, координації проведення наукових досліджень;
– навчити створювати наукові тексти різних видів залежно від форми комунікації та способу викладу матеріалу;
-  використання  комплексу  знань  з  обліку, аналізу, аудиту та оподаткування для створення наукових досліджень.
Предметом дисципліни є методологічні, методичні, технологічні та організаційні підходи до виконання наукових досліджень в економіці.

 

Анотація навчальної дисципліни «Методологія економічних досліджень. Модуль 2»

 

Обгрунтування необхідності включення до навчального планунавчальної дисципліни «Методологія економічних досліджень. Модуль 2»
 

Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія економічних досліджень. Модуль 2» (обов’язкова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2020)

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Методологія економічних досліджень. Модуль 2» (обов’язкова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2020)


 

Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія економічних досліджень. Модуль 2» (обов’язкова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2018)

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Методологія економічних досліджень. Модуль 2» (обов’язкова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2018)

Остання редакція: 22.03.21