Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Моделі міжнародного оподаткування

   Навчальна дисципліна «Моделі міжнародного оподаткування» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань  07 «Управління та адміністрування» спеціальності    071  «Облік і оподаткування».
    Дисципліна «Моделі міжнародного оподаткування відіграє важливу роль у забезпеченні наукових інтересів аспірантів в частині набуття знань і навичок для  вирішення наукових і прикладних проблем при здійсненні податкового планування діяльності суб’єкта господарювання у динамічному середовищі та буде сприяти розвитку наукового світогляду аспіранта.
Мета вивчення дисципліни –  формування у аспірантів сучасного економічного мислення і системи теоретичних знань і практичних навичок з організації та функціонування моделей і механізмів міжнародного оподаткування, що дасть можливість самостійно здійснювати дослідження національних податкових систем світу в умовах глобалізації, розв’язувати складні спеціалізовані та управлінські завдання з усунення механізмів подвійного оподаткування.
Завдання (навчальні цілі) дисципліни - формування у аспірантів знань і вмінь щодо основ формування та уніфікації структури і принципів оподаткування у системах світового співтовариства, розуміння засад устрою податкових моделей міжнародного оподаткування та принципів їх побудови та оволодіння методиками податкового планування і прогнозування, формування у аспірантів наукових інтересів щодо сучасної політики різних держав світу та проблем міжнародного оподаткування.
Предметом дисципліни є теоретичні і практичні засади побудови податкових відносин на макро- і мікро рівнях держав та на рівні світового господарства, особливості їх розвитку на сучасному етапі, а також методи їх регулювання.

Анотація навчальної дисципліни «Моделі міжнародного оподаткування»
 

Обгрунтування необхідності включення до навчального планунавчальної дисципліни «Моделі міжнародного оподаткування»
 

Робоча програма навчальної дисципліни «Моделі міжнародного оподаткування» (обов’язкова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2020)

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Моделі міжнародного оподаткування» (обов’язкова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2020)

Остання редакція: 15.03.21