Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи

Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи» є однією із складових комплексної підготовки докторів філософії галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
Мета вивчення дисципліни – вивчення теоретичних положень і світового досвіду, що пояснюють обґрунтування менеджерами рішень у процесі управління, а також оволодіння технічними навичками і прийомами, пов'язаними з використанням аналітично-контрольних процедур і розрахунків, а також: 1) надання аспірантам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок; 2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття аспірантами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності бухгалтера  у сфері управління фінансами підприємств, установ та організацій; 3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у аспірантів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.
Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуваннів аспірантів цілісної системи знань щодо методології та організації бухгалтерського обліку та оподаткування. У результаті вивчення дисципліни аспіранти повинні засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи організації, методику й технології бухгалтерського обліку та оподаткування, навчитися проводити авторські дослідження, зокрема, в частині збору інформації, теоретичних посилок та робочих гіпотез, вибору методики та методів ведення та організації бухгалтерського обліку, проведення аналізу, планування, прогнозування з метою прийняття подальших рішень щодо управління суб’єктами господарювання/ 
Предметом дисципліни є загальна теоріябухгалтерського обліку,концепції та перспетивийого розвитку.

 

Анотація навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи»

 

Обгрунтування необхідності включення до навчального плану навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи» (обов’язкова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2020)


Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи» (обов’язкова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2020)
 

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи» (обов’язкова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2018)

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи» (обов’язкова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування» (2018)

 

Остання редакція: 22.03.21