Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи

Мета опанування дисципліни: формування у здобувачів наукового ступеню доктора філософії, які проводять дослідження, спрямовані на розвиток теорії бухгалтерського обліку, сучасного наукового мислення, адекватного розуміння методологічних проблем, які виникають підчас реформування бухгалтерського обліку, та вміння визначити шляхи їх ефективного вирішення.

Завдання дисципліни: дати здобувачам наукового ступеню доктора філософії розуміння сучасних світових тенденцій розвитку бухгалтерського обліку, особливостей методології наукових досліджень у цій сфері, а також розкрити способи використання сучасного методологічного інструментарію при проведенні власних наукових досліджень.

Результати навчання:

В результаті вивчення дисципліни здобувачі наукового ступеню доктора філософії повинні:

знати: теоретичне підґрунтя предметно-змістовного понятійно-категоріального апарату методології бухгалтерського обліку, ключові чинники, що вплинули на формування нових підходів до інформаційного (обліково-аналітичного) забезпечення інноваційного управління економікою, проблемні аспекти методології бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання різних інституційних секторів та галузей економіки.

вміти: визначати мету, завдання, методологічні засади та методичні підходи при проведенні власних наукових досліджень.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Гносеологічні засади сучасної теорії бухгалтерського обліку. Економічні категорії в методології бухгалтерського обліку. Концепції збереження капіталу як основа фінансового обліку. Галузеві аспекти сучасного бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік і оподаткування: проблемні аспекти. Інформаційне забезпечення інноваційного управління економікою в умовах зростання невизначеності та глобалізаційних процесів. Бухгалтерський облік – інформаційна основа прозорості управління державними фінансами. Інституціональні засади організації бухгалтерського обліку в умовах державного регулювання

Остання редакція: 19.02.19