Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Податковий менеджмент

Мета опанування дисципліниформування загальних, глобальних та спеціальних компетенцій з питань управління податковою політикою з метою формування оптимального податкового навантаження, що стало сучасною ключовою характеристикою успішноїдіяльност іпідприємства. Ефективність управління суб’єктами господарювання  та можливість їх розвитку.
Завдання дисципліниформування знань і вмінь в частині управління податковим навантаженням підприємства через призму загальної стратегії діяльності суб’єкта господарювання шляхом використання обліковоїі нформації та аналітично-контрольних інструментів.
Результати навчання:
Після вивчення дисципліни студент повинен:
- знати: основні положення Податкового кодексу України, теоретичні і нормативні засади організації і методики ведення обліку в системі оподаткування підприємства у відповідності до вимог ПКУ, його зв’язок з бухгалтерським обліком та вплив на управлінські рішення; порядки складання і подання органам державної фіскальної служби (далі – ДФС) податкової звітності; володіти розумінням принципів нарахування (розрахунку) податків, зборів, процедур щодо їх сплати; принципи планування та адміністрування податків і зборів в Україні; взаємозв’язок облікової та податкової системи з метою прийняття ефективних управлінських рішень фінансового менеджменту;
- вміти: організувати оподаткування господарських операцій на основі достовірних даних бухгалтерського обліку підприємства; практично здійснювати обліковий процес із застосуванням сучасних інформаційних технологій і комп'ютерних програм; застосовувати норми Податкового кодексу України та критично мислити; використовувати облікову інформацію для управління податковим навантаженням з дотриманням податкового законодавства при складанні декларацій (податкові розрахунки, форми звітів) за податками, зборами; вдосконалювати набуті знання та практичні навички в умовах сучасних змін в системі оподаткування; застосовувати професійні уміння в конкретних ситуаціях підприємницької діяльності суб’єктів господарювання, забезпечуючи управління конфліктними ситуаціями в частині оподаткування.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Державний податковий менеджмент; Податковий менеджмент у системі фінансового управління підприємством; Податкове прогнозування і планування - складова державного податкового менеджменту: макро- та мікровимір; Податкове адміністрування; Податковий контроль та реалізація його наслідків; Особливості комунікації з фіскальними органами підприємства та порядок отримання послуг ДФС України; Бухгалтерський облік в системі розрахунків за податками і платежами підприємства; Економічний аналіз і контроль в системі податкового менеджменту.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 8О01 «Облік і аудит», 8О07 «Податковий менеджмент» (обов’язкова)

Остання редакція: 09.11.20

Публікаціі з предмету

  • Податковий менеджмент 071 (магістерський рівень в.о.) (273.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 8О01 «Облік і аудит», 8О07 «Податковий менеджмент», 8А04 «Облік, аудит та оподаткування агробізнесу» (обов’язкова)05 Жовтня 2019 р.