Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Професійна етика бухгалтера і аудитора

Мета опанування дисципліни – набуття магістрантами теоретичних знань і практичних навичок з використання міжнародних та вітчизняних норм та принципів поведінки професійних бухгалтерів, а також визнання відповідальності перед громадськістю. 
Завдання навчальної дисципліни є формування моральної свідомості етичних вимог та ціннісних орієнтирів в галузі професійної поведінки бухгалтерів і аудиторів; розгляд системи етичних знань і цінностей кодексів етики професійних бухгалтерів і аудиторів; формування знань про специфіку діяльності професійних бухгалтерів і аудиторів, а також моделі поведінки, що виникають в конкретних ситуаціях.
Поставлені завдання навчальної дисципліни  «Професійна етика бухгалтера і аудитора» досягаються:
  - наданням студентам теоретичних знань і розуміння основних етапів становлення і розвитку професійної етики бухгалтера і аудитора;
  - набуття навичок професійної етики використання її в практичній діяльності і в управлінні;
  - розширення світогляду, формування уявлень про багатогранність багатовекторність професійної етики бухгалтера і аудитора;
  - виконанням студентами комплексу практичних завдань, що забезпечує набуття студентами цілісної системи знань і умінь виконувати типові завдання з професійної етики бухгалтера і аудитора як при навчанні в університеті так і в практичній діяльності;
  - розробленням методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни, виконання експрес-контрольних робіт, виконання контрольних модульних робіт, виконання вибіркових завдань, що слугує засобом формування у студентів здібностей до пізнання професійної етики бухгалтера і аудитора, її розвитку та майбутнього. 
Предмет дисципліни – принципи та нормативно-правові засади професійної етики бухгалтерів і аудиторів. 
Анотація навчальної дисципліни. Характерною рисою професії бухгалтера і аудитора є прийняття відповідальності перед суспільством. Інвестори, кредитори та інші представники ділової спільноти використовують для прийняття рішень дані обліку і звітності, спираючись на компетентність їх виконавців. Майбутні фахівці повинні бути ознайомлені з міжнародними правилами етики та їх роллю у підтримці престижності професії, можливими загрозами, а найголовніше – шляхами мінімізації професійних ризиків. 
Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Професійна етика бухгалтера і аудитора» входить до вибіркових наук циклу професійної підготовки магістрів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». ЇЇ вивчення базується на знаннях, отриманих студентами в ході вивчення таких наук та дисциплін:  «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Фінансова звітність підприємств», «Організація і методика аудиту», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Податковий аудит» тощо.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Професійна етика бухгалтера і аудитора» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік, контроль та оподаткування агробізнесу».

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Професійна етика бухгалтера і аудитора» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік, контроль та оподаткування агробізнесу».

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Професійна етика бухгалтера і аудитора» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит та оподаткування агробізнесу»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Професійна етика бухгалтера і аудитора» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит та оподаткування агробізнесу».  

 

Остання редакція: 30.11.21