Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Стратегічний податковий менеджмент

Мета опанування дисциплінививчення теоретичних положень і світового досвіду, що пояснюють обґрунтування менеджерами стратегічних податкових рішень у процесіуправління, атакожоволодіннятехнічниминавичкамиіприйомами, пов'язанимизвикористанняманалітично-контрольнихпроцедурірозрахунків, атакож:
1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;
2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності бухгалтера  у сфері управління фінансами підприємств;
3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.
Завдання дисципліни: полягає у формуваннів студентів цілісної системи знань щодо методології оцінювання організації стратегічного управління податками. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи організації, методику й технології стратегічного управління податками, навчитися проводити авторські дослідження, зокрема, в частині збору інформації, теоретичних посилок та робочих гіпотез, вибору методики та методів проведення аналізу, планування, прогнозування податкових надходжень з метою прийняття подальших стратегічних рішень щодо управління податками і зборами.
Результати навчання:
Після вивчення науки студент повинен:
‒ знати фундаментальні концепції податкового менеджменту, що набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи; критичного осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей.
‒ уміти розв'язувати складні завдання і проблеми, що потребують оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Стратегічна податкова політика України. Прогнозування обсягів податкових надходжень в бюджет України. Планування податків і зборів як основа стратегічного податкового менеджменту. Механізм податкового адміністрування в плануванні податкових надходжень розвитку податкової системи України. Технології управління інформацією в ДФС. Економічний аналіз сплати податків і зборів в ДФС. Система контролю податкових ризиків. Використання нефінансової інформації щодо діяльності підприємств в цілях податкового контролю.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Стратегічний податковий менеджмент» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Податковий менеджмент»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний податковий менеджмент» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Податковий менеджмент»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Стратегічний податковий менеджмент» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 8О07 «Податковий менеджмент»  (вибіркова)

Остання редакція: 09.11.20

Публікаціі з предмету

  • Стратегічний податковий менеджмент 071 (магістерський рівень в.о.) (53.6 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Стратегічний податковий менеджмент» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 8О07 «Податковий менеджмент»  (вибіркова)07 Жовтня 2019 р.