Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Стратегічний управлінський облік

Мета опанування дисципліни: формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з методики і організації стратегічного управлінського обліку в процесі прийняття ефективних управлінських рішень суб’єктами господарювання які діють в конкурентному середовищі.
Завдання дисципліни: використання можливостей навчального процесу для опанування студентами особливостей формування та подання інформації, необхідної для формулювання стратегічних цілей і їх реалізації для забезпечення ефективного функціонування господарюючих суб’єктів в динамічному ринковому середовищі.
Результати навчання:
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
- знати: інструменти управління витратами і стратегічного управлінського обліку; застосовування різноманітних видів кошторисних систем і методів трансфертного ціноутворення, аналіз і оцінку результатів компанії від застосування методів трансфертного ціноутворення;, аналіз і оцінку результатів діяльності підрозділів; аналіз «витрати - обсяг продукції - прибуток» для декількох видів продукції і в умовах невизначеності; відмінності між релевантними і нерелевантними витратами для прийняття управлінських рішень.
- вміти: застосовувати, аналізувати і оцінювати результати отримані з використанням інструментів управління витратами і стратегічного управлінського обліку; застосовувати різноманітні види кошторисних систем і аналізувати виробничі і ринкові відхилення; застосовувати методи трансфертного ціноутворення, аналізувати і оцінювати результати компанії від застосування методів трансфертного ціноутворення; застосовувати, аналізувати і оцінювати результати діяльності підрозділів; розуміти і застосовувати аналіз «витрати - обсяг продукції - прибуток» для декількох видів продукції і в умовах невизначеності; застосовувати аналіз релевантних витрат для прийняття управлінських рішень; застосовувати обґрунтовані інвестиційні рішення з використанням методів оцінки капітальних вкладень.
Зміст дисципліни розкриваэться в таких темах: Стратегічний управлінський облік в системі комплексного менеджменту суб’єктів господарювання. Оцінка витрат в стратегічному управлінському обліку. Управління витратами господарюючими суб’єктами. Планування господарської діяльності та складання кошторисів. Аналіз відхилень. Гнучкий кошторис. Трансфертне ціноутворення. Фінансові показники діяльності підрозділів господарюючих суб’єктів. Аналіз «витрати-обсяг продукції-прибуток» (СVР). Умови невизначеності. Вимірювання релевантних доходів та витрат для прийняття рішень. Аналіз інвестиційних рішень. Лінійне програмування для цілей стратегічного управлінського облік. Використання результатів стратегічного управлінського обліку для прийняття ефективних управлінських рішень.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 8О01 «Облік і аудит»  (вибіркова)

Остання редакція: 09.11.20

Публікаціі з предмету

  • Стратегічний управлінський облік 071 (магістерський рівень в.о.) (211.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 8О01 «Облік і аудит»  (вибіркова)07 Жовтня 2019 р.
  • Стратегічний управлінський облік (86.5 KB)паспорт дисципліни «Стратегічний управлінський облік»12 Липня 2017 р.