Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік за видами економічної діяльності

Мета опанування дисципліни: допомогти майбутнім фахівцям опанувати теорію і практику ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей економічної діяльності з урахуванням особливостей їх технології і організації виробничого процесу.
Завдання дисципліни – на основі останніх досягнень науки в бухгалтерському обліку навчити студентів правильно і раціонально застосовувати на підприємствах бухгалтерський облік з урахуванням їх галузевих особливостей   на підставі діючих нормативних документів, надати фахівцям вміння застосовувати набуті знання у професійній діяльності. Це необхідно для прийняття своєчасних і грамотних управлінських рішень, зростання економічних вигод діяльності підприємства.
Результати навчання:
знання специфіки та володіння методикою обліку та аналізу результатів діяльності допоміжних виробництв та підприємств різних організаційно-правових форм; вміння обґрунтовувати управлінські рішення у бізнесі на основі аналізу результатів діяльності та обирати варіанти оптимальних рішень з врахуванням обмежень на ресурси; знання національні П(С)БО та вміння здійснювати обліковий процес, у тому числі із застосуванням сучасних інформаційних систем і комп’ютерних технологій, на стадіях первинного, поточного і підсумкового аналітичного та синтетичного обліку у національній та іноземній валютах тощо, витрат виробництва за елементами та калькуляційними статтями;  загальновиробничих, адміністративних, збутових та інших витрат від  звичайної, фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності; досконале знання практики застосування обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) та мати відповідні навички щодо: складу витрат виробництва, їх групування і класифікації; національних та зарубіжних методів обліку витрат; управлінського аспекту калькулювання собівартості продукції.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Бухгалтерський облік у сільському господарстві. Бухгалтерський облік у будівництві. Бухгалтерський облік на автотранспортних підприємствах. Бухгалтерський облік в торгівлі. Бухгалтерський облік у закладах ресторанного господарства. Облік у житлово-комунальному господарстві  та в об’єднаннях   співвласників багатоквартирних будівників. Облік туристичної та рекламної діяльності. Облік готельного бізнесу та  надання побутових послуг. Облік у неприбуткових організаціях.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійних програм «Облік і аудит», «Диджитал-облік».

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійних програм «Облік і аудит», «Диджитал-облік».

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент», «Диджитал-облік»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент», «Диджитал-облік»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О01 «Облік, аудит і оподаткування» (вибіркова)

Остання редакція: 30.11.21

Публікаціі з предмету

  • Облік за видами економічної діяльності (071) (289 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О01 «Облік, аудит і оподаткування» (вибіркова)04 Жовтня 2019 р.
  • Облік за видами економічної діяльності (81,5 KB)паспорт дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» 6.030509 12 Липня 2017 р.