Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік за видами економічної діяльності

Мета опанування дисципліни: допомогти майбутнім фахівцям опанувати теорію і практику ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей економічної діяльності з урахуванням особливостей їх технології і організації виробничого процесу.

Завдання дисципліни – на основіостанніх досягнень науки в бухгалтерському обліку навчити студентів правильно і раціонально застосовувати на підприємствах бухгалтерський облік з урахуванням їх галузевих особливостей   на підставі діючих нормативних документів, надати фахівцям вміння застосовувати набуті знання у професійній діяльності. Це необхідно для прийняття своєчасних і грамотних управлінських рішень, зростання економічних вигод діяльності підприємства.

Результати навчання:

знання специфіки та володіння методикою обліку та аналізу результатів діяльності допоміжних виробництв та підприємств різних організаційно-правових форм; вміння обґрунтовувати управлінські рішення у бізнесі на основі аналізу результатів діяльності та обирати варіанти оптимальних рішень з врахуванням обмежень на ресурси; знання національні П(С)БО та вміння здійснювати обліковий процес, у тому числі із застосуванням сучасних інформаційних систем і комп’ютерних технологій, на стадіях первинного, поточного і підсумкового аналітичного та синтетичного обліку у національній та іноземній валютах тощо, витрат виробництва за елементами та калькуляційними статтями;  загальновиробничих, адміністративних, збутових та інших витрат від  звичайної, фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності; досконале знання практики застосування обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) та мати відповідні навички щодо: складу витрат виробництва, їх групування і класифікації; національних та зарубіжних методів обліку витрат; управлінського аспекту калькулювання собівартості продукції;

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Бухгалтерський облік у сільському господарстві. Бухгалтерський облік у будівництві. Бухгалтерський облік на автотранспортних підприємствах. Бухгалтерський облік в торгівлі. Бухгалтерський облік у закладах ресторанного господарства. Облік у житлово-комунальному господарстві  та в об’єднаннях   співвласників багатоквартирних будівників. Облік туристичної та рекламної діяльності. Облік готельного бізнесу та  надання побутових послуг. Облік у неприбуткових організаціях.

Остання редакція: 21.03.16

Публікаціі з предмету