Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Адміністрування податків і зборів

Мета опанування дисципліни: набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з адміністрування податків і зборів на підприємствах, в організаціях і установах України. Майбутні магістри з обліку та аудиту повинні володіти знаннями необхідними теоретичних основ, методичних рекомендацій і професійних навичок стосовно адміністрування податків та порядку погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами.

Завдання дисципліни: навчити майбутніх магістрів досліджувати особливості фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності як бази адміністрування; - визначити сутність поняття «адміністрування податків» та його роль у податковій політиці держави; - розглянути склад контролюючих органів у системі адміністрування податків; - визначити процес становлення на облік платників податків; - обґрунтувати методологію проведення перевірок діяльності платників податків; - визначити оперативний облік податків і зборів (обов’язкових платежів; відповідальність за порушення податкового законодавства; основні шляхи ухилення від сплати податків та протидія їх реалізації.

Результати навчання:

Після вивчення науки студент повинен:

- знати: основні критерії системи адміністрування податків та зборів, нормативно-правові акти щодо адміністрування податків і зборів в Україні; зміст роботи податкових органів з обліку платників податків; зміст роботи податкових органів з обліку платежів, що надходять до бюджетів та державних цільових фондів; порядок адміністрування податку на прибуток підприємств; порядок адміністрування податку на додану вартість, акцизного збору, місцевих податків і зборів, ресурсних, рентних та неподаткових платежів; порядок адміністрування єдиного податку з юридичних осіб; порядок адміністрування податків з фізичних осіб;

- вміти: виконувати процедури адміністрування податків і зборів; виконувати процедури адміністрування податків юридичних осіб - суб’єктів малого підприємництва; виконувати процедури адміністрування податків з фізичних осіб; організовувати та проводити контрольно-перевірочну роботу фіскальних органів; складати звітність фіскальних органів щодо надходження податків і зборів; складати звітність фіскальних органів щодо проведення контрольної роботи.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Система адміністрування податків, зборів, платежів в Україні; Адміністратори податків, зборів, платежів (контролюючі органи); Порядок обліку платників податків, зборів, платежів у контролюючих органах; Особливості реєстрації платників податку на додану вартість; Організація обліку податків, зборів, платежів у контролюючих органах; Приймання та обробка податкових декларацій у контролюючих органах; Податковий контроль у системі адміністрування податків, зборів, платежів; Визначення суми податкових та/або грошових зобов’язань платника податків контролюючими органами; Конфлікт інтересів у податкових правовідносинах та шляхи його вирішення; Принципи та процедури погашення податкового боргу.

 

Остання редакція: 28.08.18

Публікаціі з предмету