Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бухгалтерський облік (для необліковців)

Мета опанування дисципліни - формування системи знань з теорії та практики бухгалтерського обліку на підприємствах; підготовка та надання фінансової інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам з метою прийняття управлінських рішень.
Завдання дисципліни - вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання фінансової інформації в управлінні.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:
Знання: Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності.
Уміння: Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів.
Зміст дисципліни розкривається у таких темах: Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. Оцінка і калькулювання. Документація, інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку. Облік необоротних активів. Облік запасів. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості. Облік фінансових інвестицій. Облік власного капіталу. Облік зобов’язань. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу. Облік витрат діяльності підприємства. Облік доходів і фінансових результатів. Фінансова звітність.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)», освітньої програми «Економічна та бізнес-освіта»; галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 "Менеджмент", освітніх програм «Менеджмент персоналу», «Менеджмент соціальної сфери»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)», освітньої програми «Економічна та бізнес-освіта»; галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 "Менеджмент", освітніх програм «Менеджмент персоналу», «Менеджмент соціальної сфери».

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», освітніх програм «Економіка підприємств», «Економічна аналітика»; галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 "Менеджмент", освітньої програм «Менеджмент бізнес-організацій», спеціалізації 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", освітньої програми «Підприємництво»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», освітніх програм «Економіка підприємств», «Економічна аналітика»; галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 "Менеджмент", освітньої програм «Менеджмент бізнес-організацій», спеціалізації 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", освітньої програми «Підприємництво».

 

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності      051 «Економіка», освітніх програм «Економічна кібернетика», «Цифрова економіка»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності      051 «Економіка», освітніх програм «Економічна кібернетика», «Цифрова економіка». 

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управлінні та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітньої програм «Фінанси», «Корпоративні фінанси», «Банківський бізнес», «Митна справа»

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управлінні та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітньої програм «Фінанси», «Корпоративні фінанси», «Банківський бізнес», «Митна справа».

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 124 «Системний аналіз», освітньої програм  «Системний аналіз»

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 124 «Системний аналіз», освітньої програм  «Системний аналіз». 

Остання редакція: 17.11.20