Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бюджетування податків і зборів на підприємстві

Мета опанування дисципліни: формування у студентів сучасного економічного мислення і системи базових знань з теорії та практики бюджетування податків і зборів, методичних основ обчислення показників окремих бюджетів з урахуванням чинників зовнішнього й внутрішнього середовища та механізму контролю виконання бюджетів податків і зборів, набуття навичок опрацювання і використання податкової інформації в управлінні підприємницькою діяльністю, оцінки впливу механізмів оподаткування на її фінансово-економічні показники і майновий стан платника податків.

Завдання дисципліни: навчити майбутніх магістрів досліджувати особливості фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності як бази бюджетування; з’ясувати сутність та взаємозв’язок бюджету підприємства та бюджету податків та зборів; опрацювати основні етапи організації та розробки методичних основ бюджетування податків і зборів; опрацювати технології розробки податкового бюджету підприємства; дослідити методичні основи оцінювання виконання бюджету податків і зборів підприємства та напрямів його удосконалення; формувати практичні навички у студентів щодо впровадження бюджетування загальнодержавних і місцевих податків і зборів.

Результати навчання:

Після опанування дисципліни студенти повинні:

- знати основні критерії ефективної системи бюджетування податків та зборів підприємства, теоретичні основи їх організації; принципи, методи і форми побудови системи бюджетування податків і зборів з метою ведення ефективної підприємницької діяльності в умовах невизначеності бізнес-середовища; механізми ефективного формування і оптимального використання фінансових ресурсів підприємства; основні методи і прийоми планування нарахування податків і зборів, прогнозування та контроль за виконанням бюджету податків і зборів підприємства; порядок розробки фінансових та податкових бюджетів з врахуванням різних часових горизонтів; основні критерії для прийняття управлінських рішень у відповідності до вимог ПКУ, його зв’язок з бухгалтерським обліком.

- уміти організувати облік для цілей оподаткування в системі бухгалтерського обліку підприємства; практично здійснювати обліковий процес із застосуванням сучасних інформаційних технологій і комп'ютерних програм; вільно орієнтуватися в законодавчо-нормативному полі; складати і забезпечувати виконання фінансових та податкових планів (бюджетів); застосовувати прийоми та методи фінансового планування, бюджетування; кваліфіковано прогнозувати і планувати роботу щодо залучення та розміщення фінансових ресурсів на підприємстві; застосовувати норми Податкового кодексу України та критично мислити; удосконалювати набуті знання та практичні навички в умовах сучасних змін в системі оподаткування; застосовувати професійні уміння в конкретних ситуаціях підприємницької діяльності суб’єктів господарювання.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Сутність, функції та місце бюджетування податків і зборів в системі управління підприємством. Бюджетування податку на прибуток підприємства. Бюджетування податку на доходи фізичних осіб. Бюджетування податку на додану вартість. Бюджетування акцизного податку. Бюджетування екологічного податку. Бюджетування рентної плати. Бюджетування місцевих податків і зборів. Бюджетування суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування. Організація бюджетування податків і зборів на підприємстві.

Остання редакція: 20.07.17

Публікаціі з предмету