Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бухгалтерський облік (загальна теорія)

Мета опанування дисципліни: формування у студентів сучасної системи наукових знань про бухгалтерський облік, вивчення основ методології та організації обліку господарської діяльності, регулювання обліку та звітності в Україні.

Завдання дисципліни: подати студентам необхідний навчальний матеріал щодо методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації для економічного аналізу та аудиту, прийняття управлінських рішень; створити основу для вивчення наук «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Аудит».

Результати навчання:

розуміння сутності бухгалтерського обліку та історичних аспектів його становлення і розвитку; застосування принципів, на яких ґрунтується бухгалтерський облік; засвоєння сутності елементів методу бухгалтерського обліку (документування та інвентаризація; оцінювання та калькулювання; бухгалтерські рахунки та подвійний запис; бухгалтерський баланс та звітність); вміння відображати в системі обліку основні господарські процеси: створення підприємства, постачання, виробництво, збут; дотримання процедури облікової реєстрації господарських процесів; знання сутності та вміння застосовувати основні принципи управлінського обліку; розуміння основ організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Бухгалтерський облік в системі господарського обліку, його сутність і характеристика в історичній ретроспективі, Бухгалтерський облік в сучасній системі управління суб’єктом господарювання, Предмет і метод бухгалтерського обліку, Бухгалтерський баланс, Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис, Класифікація рахунків бухгалтерського обліку, Первинне спостереження: документація та документування в бухгалтерському обліку, Інвентаризація в бухгалтерському обліку, Вартісне вимірювання об’єктів бухгалтерського обліку: оцінювання і калькулювання, Облікова реєстрація та узагальнення даних бухгалтерського обліку, Облік процесу створення підприємства, формування та зміни власного капіталу, Облік процесу придбання та використання активів підприємства, Облік процесу виробництва продукції, виконання робіт та послуг, Облік процесу реалізації продукції, виконаних робіт і послуг, Визначення та відображення фінансових результатів основних господарських процесів, Основи фінансової звітності, Сутність та принципи управлінського обліку, Міжнародна стандартизація та організація національної системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні, Загальні принципи організації бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання, Бухгалтерський облік в системі економічних наук та основи методології його наукових досліджень.

Остання редакція: 20.07.17

Публікаціі з предмету

  • Бухгалтерський облік (загальна теорія) (107.5 KB)паспорт науки «Бухгалтерський облік (загальна теорія)». Бакалаврського рівня підготовки.12 Липня 2017 р.
  • Бухгалтерський облік 071 (224.7 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Бухгалтерський облік»12 Липня 2017 р.