Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий облік активів

Мета опанування дисципліни: формування у студентів системи знань, практичних навичок з методики обліку оборотних та необоротних активів підприємства; підготовки та надання фінансової інформації різним користувачам для розробки, обґрунтування й прийняття рішень щодо ефективності діяльності господарюючого суб’єкта.
Завдання дисципліни: вивчення й набуття практичних навичок з методики обліку окремих об’єктів необоротних та оборотних активів, порядку документування господарських операцій, їх групування, узагальнення в системі регістрів фінансового обліку.
Результати навчання:
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:  та аналітичний облік готівкових коштів та грошових коштів на поточних рахунках в банках; критерії визнання, класифікацію, оцінку дебіторської заборгованості підприємства; методику розрахунку резерву сумнівних боргів, його відображення в обліку; синтетичний та аналітичний облік іншої поточної дебіторської заборгованості (розрахунків за виданими авансами, з підзвітними особами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за нарахованими доходами); критерії визнання, класифікацію та оцінку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів; порядок нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, її відображення в обліку; критерії визнання, класифікацію та оцінку фінансових інвестицій та фінансових інструментів; методику обліку довгострокових та поточних фінансових інвестицій; порядок визнання, класифікацію та оцінку запасів підприємства; документальне оформлення та облік наявності та руху запасів; облік та порядок розподілу транспортно-заготівельних витрат. пов’язаних з придбанням запасів; критерії визнання, оцінку, склад та класифікацію витрат виробництва; облік, розподіл та порядок списання загальновиробничих витрат; зведений облік витрат виробництва та визначення собівартості готової продукції; документальне оформлення та облік наявності та руху готової продукції підприємства.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: відображати операції з руху грошових коштів в системі рахунків бухгалтерського обліку; документувати операції з наявності та руху грошових коштів суб’єкта господарювання; відображати операції за розрахунками з покупцями і замовниками на рахунках бухгалтерського обліку; складати первинні документи з обліку дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги) та іншої поточної дебіторської заборгованості; узагальнювати інформацію про дебіторську заборгованість підприємства в регістрах обліку; відображати в обліку операцій з наявності й руху основних засобів та інших необоротних матеріальних активів підприємства; документувати операції з наявності та руху основних засобів та інших необоротних матеріальних активів; визначати собівартість фінансових інвестицій при їх придбанні, проводити їх оцінку на дату балансу; відображати операції з наявності та руху фінансових інвестицій в системі рахунків бухгалтерського обліку; оцінювати запаси при їх надходженні та вибутті; документувати операції з наявності та руху запасів підприємства; відображати операції з придбання та вибуття запасів на рахунках бухгалтерського обліку; відображати витрати виробництва та загальновиробничі витрати в системі рахунків бухгалтерського обліку; узагальнювати інформацію про витрати виробництва та визначати собівартість готової продукції; документувати операції з наявності та руху готової продукції, здійснювати їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Основи побудови фінансового обліку. Облік грошових коштів, Облік дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів. Облік іншої поточної дебіторської заборгованості.  Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Облік нематеріальних активів. Облік інвестиційної нерухомості. Облік біологічних активів. Облік  фінансових інвестицій та фінансових інструментів. Облік запасів. Облік витрат виробництва та готової продукції.
 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий облік активів» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит», «Диджитал-облік».

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий облік активів» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит», «Диджитал-облік».

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий облік активів» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент», «Диджитал-облік»

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий облік активів» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент», «Диджитал-облік».

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий облік-1» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О01 «Облік, аудит і оподаткування» (обов’язкова)

Остання редакція: 30.11.21

Публікаціі з предмету

  • Фінансовий облік-1 (071) (66,7 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий облік-1» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О01 «Облік, аудит і оподаткування» (обов’язкова)04 Жовтня 2019 р.
  • Фінансовий облік-1 (116,5 KB)паспорт науки «Фінансовий облік-1». Бакалаврського рівня підготовки.12 Липня 2017 р.