Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий облік пасивів

Мета опанування дисципліни: формування у студентів цілісної системи знань і умінь щодо теорії і практики ведення фінансового (бухгалтерського) обліку на підприємствах різних форм власності.
Завдання дисципліни: вивчення й набуття практичних навичок з методики обліку капіталу, зобов'язань,  доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства, порядку документування господарських операцій, їх групування, узагальнення в системі регістрів фінансового обліку. Це необхідно для прийняття своєчасних і грамотних фінансово-економічних рішень, повсякденного контролю за доходами і витратами, попередження банкрутства підприємства.
Результати навчання:
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати: законодавче та нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні; принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності; правила організації і методику ведення обліку власного капіталу, зобов’язань  доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства; особливості застосування План рахунків бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей народного господарства; правила оподаткування господарських операцій з урахуванням специфіки діяльності різних видів підприємств; особливості ведення обліку на підприємствах різних форм власності і господарювання, в тому числі на малих.
вміти: документально оформляти господарські операції з обліку власного капіталу, довгострокових та поточних зобов’язань підприємства; складати бухгалтерські проведення та проводити записи господарських операцій в облікові регістри з обліку зобов’язань, витрат, доходів та фінансових результатів підприємства; нараховувати заробітну плату при відрядній і погодинній оплаті праці та робити відповідні утримання; організовувати та здійснювати облік суб’єктів малого підприємства (з урахуванням їх особливостей).
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Облік власного капіталу та його складових. Облік розрахунків з оплати праці та за страхуванням. Облік розрахунків за податками та платежами. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками та за векселями. Облік довгострокових позик (кредитів) банків та зобов’язань за облігаціями. Облік інших довгострокових  та поточних зобов'язань. Облік забезпечень,  цільового фінансування та цільових надходжень. Формування та облік доходів за видами діяльності. Облік витрат діяльності підприємства. Облік формування та використання фінансових результатів діяльності підприємства. Узагальнення даних фінансового обліку.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий облік пасивів» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійних «Облік і аудит», «Диджитал-облік».

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий облік пасивів» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит», «Диджитал-облік».

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий облік пасивів» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент», «Диджитал-облік»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий облік пасивів» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент», «Диджитал-облік»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий облік-2» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О01 «Облік, аудит і оподаткування» (обов’язкова)

Остання редакція: 30.11.21

Публікаціі з предмету

  • Фінансовий облік-2 (071) (392 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий облік-2» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О01 «Облік, аудит і оподаткування» (обов’язкова)04 Жовтня 2019 р.
  • Фінансовий облік-2 (93,5 KB)паспорт науки «Фінансовий облік-2» . Бакалаврського рівня підготовки.12 Липня 2017 р.