Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія наукових досліджень в бухгалтерському обліку

Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна  покликана сформувати культуру та навички пошукової роботи й саморозвитку здобувачів. Знання є основою моральних переконань, естетичних поглядів, світогляду. На сучасному етапі переходу від індустріального до інформаційно-технологічного суспільства знання стають стратегічним ресурсом як для самої людини, так і для держави у цілому, а постійна дослідницька робота – єдино вірним шляхом для набуття конкурентних професійних переваг. 
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна  має тісний зв'язок з дисциплінами циклу професійної підготовки («Основи наукових досліджень», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів», «Облікова політика підприємства» та «Організація бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах агробізнесу»). 
Мета вивчення навчальної дисципліни: сформувати у здобувачів сучасну систему знань про методологією наукового дослідження, методи їх проведення з урахуванням особливостей за напрямком підготовки, навчити оформлювати результати дослідження, підготовка та залучення здобувачів до здійснення науково-дослідницької діяльності, ознайомлення їх зі стратегією та тактикою проведення досліджень, надання їм певних знань щодо методології, методики й інструментарію дослідження та підготовки ними наукових публікацій (тез, статей), кваліфікаційної магістерської роботи. 
Завдання навчальної дисципліни:  використати можливості навчального процесу для формування у здобувачів компетентностей щодо вміння застосовувати нові методи соціально-економічного дослідження, в основі яких знаходяться ідеї і принципи системного підходу, синергетики і герменевтики.
 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в бухгалтерському обліку» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік, контроль та оподаткування агробізнесу».

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в бухгалтерському обліку» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік, контроль та оподаткування агробізнесу».

Остання редакція: 30.11.21