Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Системи і моделі бухгалтерського обліку

Мета опанування дисципліни: формування загальних, глобальних та спеціальних компетенцій з питань розвитку системи та моделей бухгалтерського обліку на національному та міжнаціональному рівнях.

Завдання дисципліни: набуття студентами розуміння передумов виникнення бухгалтерського обліку як науки і як практичної діяльності; дослідження процесу формування облікових теорій та концепцій; отримання навичок оцінки нових ідей в світлі розвитку бухгалтерського обліку; набуття вміння виявлення ключових ознак національних систем бухгалтерського обліку та здійснення їх порівняльного аналізу; формування сталих навичок побудови нових моделей бухгалтерського обліку та їх видозміни; освоєння техніки наукового передбачення в галузі наукового розвитку бухгалтерського обліку.

Результати навчання:

розуміння змісту системи бухгалтерського обліку та її основних складових; розуміння загальних методологічних підходів до вивчення системи бухгалтерського обліку; знання сутності наукових ідей окремих шкіл бухгалтерського обліку; розуміння еволюції становлення та розвитку форм бухгалтерського обліку; усвідомлення сутності теорії подвійного відображення фактів господарського життя та особливостей її розвитку; знання етапів розвитку облікової теорії та практики в Україні. вміння формулювати методологічні підходи до розвитку системи бухгалтерського обліку; здатність здійснювати порівняльний аналіз національних систем бухгалтерського обліку за ключовими ознаками; здатність здійснювати періодизацію розвитку окремих облікових методів, прийомів, категорій; вміння формувати базові моделі системи бухгалтерського обліку на національному та міжнаціональному рівнях; вміння характеризувати основні особливості французької, італійської, німецької, англо-американської шкіл бухгалтерського обліку; вміння визначати головні ознаки зародження управлінського обліку, аудиту.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Система бухгалтерського обліку та її елементи. Зародження, еволюція та становлення сучасної системи бухгалтерського обліку. Формування систем бухгалтерського обліку в Античному світі та країнах Європи у ранньому Середньовіччі. Вплив наукових бухгалтерських шкіл на розвиток системи бухгалтерського обліку у XIX-XXст. Моделі національних систем бухгалтерського обліку: типи і критерії порівняння. Міжнаціональна парадигма бухгалтерського обліку в контексті МСФЗ. Регулятивні аспекти розвитку моделей бухгалтерського обліку на рівні країни. Модель національної системи бухгалтерського обліку та її трансформація.

Остання редакція: 23.04.18

Публікаціі з предмету