Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Системи і моделі бухгалтерського обліку

Мета опанування дисципліни: формування загальних, глобальних та спеціальних компетенцій з питань розвитку системи та моделей бухгалтерського обліку на національному та міжнаціональному рівнях.
Завдання дисципліни: набуття студентами розуміння передумов виникнення бухгалтерського обліку як науки і як практичної діяльності; дослідження процесу формування облікових теорій та концепцій; отримання навичок оцінки нових ідей в світлі розвитку бухгалтерського обліку; набуття вміння виявлення ключових ознак національних систем бухгалтерського обліку та здійснення їх порівняльного аналізу; формування сталих навичок побудови нових моделей бухгалтерського обліку та їх видозміни; освоєння техніки наукового передбачення в галузі наукового розвитку бухгалтерського обліку.
Результати навчання:
розуміння змісту системи бухгалтерського обліку та її основних складових; розуміння загальних методологічних підходів до вивчення системи бухгалтерського обліку; знання сутності наукових ідей окремих шкіл бухгалтерського обліку; розуміння еволюції становлення та розвитку форм бухгалтерського обліку; усвідомлення сутності теорії подвійного відображення фактів господарського життя та особливостей її розвитку; знання етапів розвитку облікової теорії та практики в Україні. вміння формулювати методологічні підходи до розвитку системи бухгалтерського обліку; здатність здійснювати порівняльний аналіз національних систем бухгалтерського обліку за ключовими ознаками; здатність здійснювати періодизацію розвитку окремих облікових методів, прийомів, категорій; вміння формувати базові моделі системи бухгалтерського обліку на національному та міжнаціональному рівнях; вміння характеризувати основні особливості французької, італійської, німецької, англо-американської шкіл бухгалтерського обліку; вміння визначати головні ознаки зародження управлінського обліку, аудиту.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Система бухгалтерського обліку та її елементи. Зародження, еволюція та становлення сучасної системи бухгалтерського обліку. Формування систем бухгалтерського обліку в Античному світі та країнах Європи у ранньому Середньовіччі. Вплив наукових бухгалтерських шкіл на розвиток системи бухгалтерського обліку у XIX-XX ст. Моделі національних систем бухгалтерського обліку: типи і критерії порівняння. Міжнаціональна парадигма бухгалтерського обліку в контексті МСФЗ. Регулятивні аспекти розвитку моделей бухгалтерського обліку на рівні країни. Модель національної системи бухгалтерського обліку та її трансформація.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Системи і моделі бухгалтерського обліку» (вибіркова)  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит».

Робоча програма навчальної дисципліни «Системи і моделі бухгалтерського обліку» (вибіркова)  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит».

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Системи і моделі бухгалтерського обліку» (вибіркова)  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит».

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Системи і моделі бухгалтерського обліку» (вибіркова)  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Системи і моделі бухгалтерського обліку» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О02 «Облік і аудит» (вибіркова). 

Остання редакція: 30.11.21

Публікаціі з предмету

  • Системи і моделі бухгалтерського обліку (071) (62 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Системи і моделі бухгалтерського обліку» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О01 «Облік, аудит 04 Жовтня 2019 р.
  • Системи і моделі бухгалтерського обліку (82,5 KB)паспорт   навчальної дисципліни «Системи і моделі бухгалтерського обліку»12 Липня 2017 р.