Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами агробізнесу

Анотація навчальної дисципліни. Інформація, що формується у фінансовому обліку і фінансовій звітності, в основному призначена для задоволення інформаційних потреб зовнішніх користувачів. Водночас для задоволення потреб менеджменту підприємства в інформації для прийняття своєчасних і виважених управлінських рішень крім інформації фінансового обліку і фінансової звітності використовуються дані внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та внутрішньогосподарської звітності. Тому навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами агробізнесу» призначена для формування інформації у внутрішньгосподарському (управлінському) обліку і внутрішньгосподарській звітності підприємства, необхідної для задоволення потреб менеджменту підприємства. 
Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами агробізнесу» («Accountinginthemanagementofagribusinessenterprises») має тісний зв'язок з навчальними дисциплінами циклу професійної підготовки «Підприємництво», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Статистика», «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів», «Система оподаткування підприємства», «Бізнес-аналіз аграрних підприємств», «Управлінський облік в аграрних підприємствах», «Податковий облік і звітність аграрних підприємств», «Звітність підприємств агробізнесу». 
Мета вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами агробізнесу» – формування системи знань з підготовки облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством. 
Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами агробізнесу» – вивчення концептуальних засад використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела для управління підприємством; набуття вмінь побудови та трансформації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством. 
Предметом навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами агробізнесу» єсукупність теоретичних та практичних аспектів формування облікової інформації для управління економічним об’єктом.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні агробізнесом» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік, контроль та оподаткування агробізнесу».

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні агробізнесом» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік, контроль та оподаткування агробізнесу».

Остання редакція: 30.11.21