Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Консолідація фінансової звітності

Мета опанування дисципліни: набуття студентами необхідних теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних вітчизняних та міжнародних стандартів фінансової звітності щодо об’єднання бізнесу та консолідації фінансової звітності, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням пакету консолідованої фінансової звітності групою підприємств.

Завдання дисципліни:вивчення дисципліни полягає у наданні студентам розуміння основних положень і процедур консолідації фінансової звітності, підходів до визнання та розкриття статей фінансових звітів, вибору та встановлення облікових політик групи підприємств.

Результати навчання:

Після опанування дисципліни студенти повинні:

- знати: сутність та види об’єднань підприємств; шляхи встановлення контролю одним підприємством над іншим та схеми взаємозв’язків між підприємствами групи; сутність консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до неї; що означають терміни «материнське підприємство», «дочірнє підприємство» та група»; важливі аспекти облікової політики групи підприємств; методи відображення в обліку і звітності гудвілу, частки меншості та внутрішньогрупових операцій; методику складання консолідованої фінансової звітності для групи компаній;

- уміти: ідентифікувати покупця в операції об’єднання бізнесу; застосовувати критерії контролю; розраховувати величину гудвілу на дату придбання і на дату звітності; розраховувати величину частки меншості; здійснювати процедури консолідації фінансової звітності на дату створення групи та в наступні періоди діяльності; переводити звітність дочірніх підприємств, що здійснюють діяльність за кордоном, у валюту звітності материнського підприємства; складати консолідовану фінансову звітність в умовах диверсифікації діяльності.

Зміст дисципліни розкриваэться в таких темах: Сутність і види об’єднання підприємств. Концептуальні засади консолідації фінансової звітності. Методи консолідації фінансових звітів. Облік операцій материнського та його дочірніх підприємств. Процедури і методика складання консолідованої фінансової звітності на дату створення групи. Консолідація фінансової звітності компаній групи в наступні періоди діяльності. Порядок консолідації фінансових звітів зарубіжної діяльності. Методика складання консолідованих звітів в умовах диверсифікації діяльності.

Остання редакція: 23.04.18

Публікаціі з предмету