Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Консолідація фінансової звітності

Мета опанування дисципліни: набуття студентами необхідних теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних вітчизняних та міжнародних стандартів фінансової звітності щодо об’єднання бізнесу та консолідації фінансової звітності, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням пакету консолідованої фінансової звітності групою підприємств.
Завдання дисципліни: вивчення дисципліни полягає у наданні студентам розуміння основних положень і процедур консолідації фінансової звітності, підходів до визнання та розкриття статей фінансових звітів, вибору та встановлення облікових політик групи підприємств.
Результати навчання:
Після опанування дисципліни студенти повинні:
- знати: сутність та види об’єднань підприємств; шляхи встановлення контролю одним підприємством над іншим та схеми взаємозв’язків між підприємствами групи; сутність консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до неї; що означають терміни «материнське підприємство», «дочірнє підприємство» та група»; важливі аспекти облікової політики групи підприємств; методи відображення в обліку і звітності гудвілу, частки меншості та внутрішньогрупових операцій; методику складання консолідованої фінансової звітності для групи компаній;
- уміти: ідентифікувати покупця в операції об’єднання бізнесу; застосовувати критерії контролю; розраховувати величину гудвілу на дату придбання і на дату звітності; розраховувати величину частки меншості; здійснювати процедури консолідації фінансової звітності на дату створення групи та в наступні періоди діяльності; переводити звітність дочірніх підприємств, що здійснюють діяльність за кордоном, у валюту звітності материнського підприємства; складати консолідовану фінансову звітність в умовах диверсифікації діяльності.
Зміст дисципліни розкриваэться в таких темах: Сутність і види об’єднання підприємств. Концептуальні засади консолідації фінансової звітності. Методи консолідації фінансових звітів. Облік операцій материнського та його дочірніх підприємств. Процедури і методика складання консолідованої фінансової звітності на дату створення групи. Консолідація фінансової звітності компаній групи в наступні періоди діяльності. Порядок консолідації фінансових звітів зарубіжної діяльності. Методика складання консолідованих звітів в умовах диверсифікації діяльності.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм 8О01 «Облік і аудит», «Податковий менеджмент»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» (вибіркова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм 8О01 «Облік і аудит», «Податковий менеджмент»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 8О01 «Облік і аудит», 8О07 «Податковий менеджмент» (вибіркова)

Остання редакція: 09.11.20

Публікаціі з предмету

  • Консолідація фінансової звітності 071 (магістерський рівень в.о.) (53.4 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 8О01 «Облік і аудит» (вибіркова)07 Жовтня 2019 р.
  • Консолідація фінансової звітності (77 KB)паспорт дисципліни «Консолідація фінансової звітності»12 Липня 2017 р.