Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні

Мета опанування дисципліни: опанування методологічними та організаційними підходами до виконання наукових досліджень в сфері обліку і аудиту, набуття вміння широко використовувати отримані знання для здійснення самостійного наукового пошуку.
Завдання дисципліни: поглиблення й розширення теоретичних і практичних знань в частині здійснення наукових досліджень в галузі обліку та аудиту; набуття уміння застосовувати знання з методології та організації наукових досліджень при вирішенні конкретних практичних завдань; ознайомлення з сучасними науковими досягненнями у сфері розвитку системи бухгалтерського обліку та аудиту на мікро- та макрорівнях, набуття уміння їх самостійно застосовувати при розв`язанні прикладних наукових проблем; виробити уміння використовувати теоретичні положення з наукових досліджень для успішного розв`язання поставлених прикладних проблем, вміти користуватися науковим апаратом; вивчення напрямів використання загальнонаукових методів теоретичного узагальнення (методів діалектичної й формальної логіки), та специфічних методів економічних досліджень (економіко-статистичних та економіко-математичних) для проведення наукових і прикладних досліджень.
Результати навчання:
Після вивчення дисципліни студент повинен:
- знати: методологію наукових досліджень в галузі обліку та аудиту; сучасні наукові досягнення у сфері розвитку системи бухгалтерського обліку та аудиту на мікро- та макрорівнях; порядок використання загальнонаукових методів теоретичного узагальнення та специфічних методів економічних досліджень; порядок організації наукових досліджень в сфері обліку, аналізу та аудиту та особливості її інформаційного забезпечення; процес і підходи до обробки теоретичної та практичної інформації; знати порядок апробації основних елементів наукової новизни.
- вміти: застосовувати знання з методології та організації наукових досліджень при вирішенні конкретних практичних завдань;використовувати теоретичні положення з наукових дослідженьдля розв`язання поставлених прикладнихпроблем; користуватися науковим апаратомпри написанні наукових робіт та представленні отриманих наукових результатів;обґрунтовуватиактуальністьнаукового дослідження за вибраною темою; формулюватимету, завдання,предмет та об’єкт наукового дослідження; визначати первинні елементи наукової новизни за проведеним науковим дослідженням.
Зміст дисципліни розкриваэться в таких темах: Сутність наукового дослідження, його види та етапи. Форми і методи наукових досліджень та опрацювання теоретичних положень наукової роботи з обліку та аудиту. Вибір теми наукового дослідження та обґрунтування доцільності його проведення. Опрацювання теоретичних положень магістерської дипломної роботи та наукових статей. Формування та апробація конструктивної складової наукового дослідження. Аналітичний інструментарій економічних досліджень. Узагальнення результатів наукових досліджень. Організація захисту наукового дослідження.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійних програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент». 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійних програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент». 

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік і аудит»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 8О01 «Облік і аудит» (обов’язкова)

Остання редакція: 30.11.21

Публікаціі з предмету