Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік та оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Мета опанування дисципліни: формування системи знань з теорії та практики ведення обліку, а також методики розрахунку та сплати податків суб’єктами малого підприємництва відповідно до вимог ПКУ; вивчення студентами законодавчих основ та здобуття практичних навичок щодо методів раціональної організації підсистеми обліку для цілей оподаткування, складання і подання податкової (в т.ч. електронної) звітності суб’єктами господарської діяльності на підставі використання інформаційних систем і технологій, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку; розуміння особливостей, порядку обчислення, методик і алгоритмів розрахунків для нарахування та сплати податків та зборів в Україні, розуміння складу умов та методичного забезпечення адміністрування податків, складання, заповнення і порядок подання податкової (в т.ч. електронної) звітності; вміння використовувати податкову інформацію в управлінні підприємницькою діяльністю. 
Завдання дисципліни: формування знань і вмінь з бухгалтерського обліку та оподаткування діяльності суб’єктів малого підприємництва з метою забезпечення функціонування його діяльності в правовому полі України. 
Результати навчання: 
Після вивчення науки студент повинен:
- знати: особливості та тенденції сучасного розвитку економіки в сфері обліку та оподаткування суб’єктів малого підприємництва, знати порядок ведення обліку, складання і подання органам державної фіскальної служби податкової звітності щодо діяльності суб’єктів малого підприємництва; володіти методиками нарахування (розрахунку) податків, зборів, процедурами щодо їх сплати у суб’єктів малого підприємництва;
- вміти: проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу з проблем оподаткування суб’єктів малого підприємництва; критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми оподаткування суб’єктів малого підприємництва на інноваційній основі; володіти знанням викладення результатів своїх досліджень (проведених спостережень, порівнянь, аналітичних оцінок тощо) в наукових статтях, наукових доповідях на науково-практичній конференції, засіданнях студентського наукового гуртка; володіти практичними навичками: знанням та порядком складання і подання органам державної фіскальної служби податкової звітності; володіти методиками нарахування (розрахунку) податків, зборів, процедурами щодо їх сплати.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Основи обліку та оподаткуванні суб’єктів малого підприємництва в Україні. Склад та особливості функціонування суб’єктів малого підприємництва в Україні. Системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні. Облік та оподаткування за податком на доходи фізичних осіб, загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та військовим збором. Облік та оподаткування за ресурсними податками і платежами. Особливості обліку та оподаткування за місцевими податками і зборами. Облік та оподаткування за податком на додану вартість суб’єктів малого підприємництва в системі електронного адміністрування ПДВ. Облік та оподаткування за податком на прибуток підприємства. Особливості обліку та оподаткування діяльності суб’єктів малого підприємництва на спрощеній системі оподаткування. Організація обліку розрахунків з бюджетом за податками і зборами та погашення платником податків податкових зобов’язань (пені, штрафних санкцій).

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік та оподаткування суб’єктів малого підприємництва» (вибіркова)  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітньої програми «Підприємництво» («Підприємницька діяльність»).

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік та оподаткування суб’єктів малого підприємництва» (вибіркова)  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітньої програми «Підприємництво» («Підприємницька діяльність»)

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік і оподаткування суб’єктів малого підприємництва» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Е06 «Підприємництво» (обов’язкова)

Остання редакція: 09.11.20

Публікаціі з предмету

  • Облік та оподаткування суб’єктів малого підприємництва (076) (69.9 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік та оподаткування суб’єктів малого підприємництва» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Е06 «Підприємництво» (вибіркова)04 Жовтня 2019 р.