Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік в зарубіжних країнах

Мета опанування дисципліни: набуття студентами необхідних знань та практичних навичок з обліку в зарубіжних кранах, з урахуванням загальноприйнятих принципів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Завдання дисципліни: вивчення як загальних питань обліку зарубіжних країн, що сформувались у межах британо-американської, континентальної, південноамериканської та міжнародної, так і поглиблений аналіз систем обліку країн з розвинутою ринковою економікою.
Результати навчання:
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: особливості побудови обліку у різних країнах світу; Міжнародні стандарти фінансової звітності, їх склад та загальну характеристику; фінансову звітність зарубіжних країн, її склад, призначення і вимоги до неї; методику складання фінансової звітності у США та країнах Західної Європи; облік грошових коштів в касі і на рахунках в банку; облік поточних фінансових інвестицій; види дебіторської заборгованості, облік наданих знижок і повернення товарів, методику розрахунку резерву сумнівних боргів; облік отриманих та дисконтованих векселів; системи обліку запасів; методи оцінки запасів, відображення запасів у фінансовій звітності; визнання та оцінку основних засобів, методи нарахування амортизації; визнання та первісну оцінку нематеріальних активів, методи амортизації та ліквідації нематеріальних активів; облік довгострокових інвестицій в облігації і порядок амортизації премії і дисконту; облік довгострокових інвестицій в акції та порядок їх переоцінки; призначення, склад та методику складання консолідованої фінансової звітності; класифікацію та оцінку зобов’язань; облік доходів, витрат та порядок визначення фінансових результатів; класифікацію та облік власного капіталу, нерозподіленого прибутку і дивідендів, тощо.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Загальноприйняті принципи і системи обліку. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація. Облік грошових коштів. Облік розрахунків з дебіторами. Облік товарно-матеріальних запасів. Облік довгострокових активів. Облік фінансових вкладень та консолідована звітність. Облік зобов’язань. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в компаніях.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит». 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит».  

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит».  

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит». 

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О01 «Облік, аудит і оподаткування» (вибіркова)

Остання редакція: 30.11.21

Публікаціі з предмету

  • Облік в зарубіжних країнах (071) (54,7 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О01 «Облік, аудит і оподаткування» (вибіркова)04 Жовтня 2019 р.
  • Облік в зарубіжних країнах (6.030509 ) (55,1 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.030509  «Облік і аудит» (вибіркова)03 Грудня 2018 р.
  • Облік в зарубіжних країнах (80,5 KB)паспорт навчальної дисципліни «Облік в зарубіжних країнах». Бакалаврського рівня підготовки.12 Липня 2017 р.