Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за національними та міжнародними стандартами

Мета опанування дисципліни: допомогти майбутнім фахівцям опанувати теорію і практику ведення фінансового (бухгалтерського) обліку на підприємствах малого бізнесу,навчити студентів у відповідності з діючим законодавством України, національними нормативними документами та міжнародними стандартами вести бухгалтерський облік на малих підприємствах.
Завдання дисципліни: навчити студентів у відповідності з діючим законодавством України і національними нормативними документами, міжнародними стандартами  вести бухгалтерський облік на малих підприємствах.
Результати навчання:
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: особливості застосування скороченого Плану рахунків на МП; особливості використання регістрів аналітичного і синтетичного обліку для МП; особливості обліку розрахунків з бюджетом при спрощеній системі оподаткування діяльності МП. Студент повинен вміти: володіти знанням основних законодавчих та національних  нормативних документів, міжнародних стандартів фінансової звітності,  які регламентують бухгалтерський облік суб’єктів малого підприємництва; складати бухгалтерські регістри для  МП; складати бухгалтерські проведення господарських операцій МП на основі скороченого Плану рахунків; складати фінансову звітність МП у скороченому порядку.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Особливості побудови бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва. Облік необоротних активів на МП. Облік   запасів на МП. Облік грошових коштів та фінансових інвестицій на МП. Облік власного капіталу на МП. Облік дебіторської заборгованості та зобов’язань на МП. Облік витрат  та  випуску  готової продукції на МП. Облік доходів та фінансових результатів діяльності на МП. Особливості обліку на МП відповідно до МСФЗ. Фінансова звітність МП  та  її аналіз.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за національними і міжнародними стандартами» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит». 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за національними і міжнародними стандартами» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит». 

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за національними та міжнародними стандартами» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит та оподаткування». 

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за національними та міжнародними стандартами» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О01 «Облік, аудит і оподаткування» (вибіркова)

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за національними і міжнародними стандартами» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік, аудит та оподаткування»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за національними і міжнародними стандартами» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»

Остання редакція: 30.11.21

Публікаціі з предмету