Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік і аудит

Мета опанування дисципліни: формування теоретичних знань з основ бухгалтерського обліку і аудиту, набуття практичних навичок з реєстрації і узагальнення облікової інформації, відображення в системі обліку окремих господарських операцій суб’єкта господарювання та основних господарських процесів, складання і аудиту бухгалтерського балансу. Опанування змісту дисципліни надає можливість майбутньому фахівцю мати теоретичну підготовку і практичні навички з методики ведення бухгалтерського обліку і проведення аудиту форм фінансової звітності підприємства.
Завдання дисципліни: формування знань і вмінь з методики відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій суб’єкта господарювання, узагальнення облікової інформації в бухгалтерському балансі, аудиту бухгалтерського балансу. 
Результати навчання: 
Після вивчення дисципліни студент повинен:
- знати: теоретичні основи бухгалтерського обліку і аудиту; методику і техніку реєстрації і відображення в системі бухгалтерського обліку господарських операцій суб’єкта господарювання, узагальнення облікової інформації; методику складання бухгалтерського балансу і аудиту бухгалтерського балансу.
- вміти: класифікувати господарські засоби підприємства і їх джерела; реєструвати господарські операції підприємства та відображати їх в системі рахунків бухгалтерського обліку; узагальнювати облікову інформацію; визначати фінансовий результат господарської діяльності; відображати на дату балансу наявні господарські засоби підприємства та їх джерела; проводити аудит бухгалтерського балансу. 
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Теоретичні основи бухгалтерського обліку. Метод бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів господарювання. Бухгалтерський облік основних господарських процесів діяльності суб’єктів господарювання. Аудит як форма контролю фінансово-господарської діяльності. Організація аудиту фінансової звітності. Методика аудиту фінансової звітності. Інформаційні ресурси обліку і аудиту в управлінні підприємством.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік і аудит» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм».

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік та аудит» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм» (обов’язкова)

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і аудит» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань «Сфера обслуговування», спеціальності 6.140103 «Туризм»

Остання редакція: 16.11.20

Публікаціі з предмету

  • Облік і аудит (242) (261 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік і аудит» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Р05 «Туризм» (обов’язкова)04 Жовтня 2019 р.