Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік в банках

Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна «Облік в банках» - це сукупність принципів, форм, прийомів, методів формування навиків відображення в системі облікових регістрів та бухгалтерської звітності активних та пасивних операцій банківської установи з метою формування цілісної інформації для прийняття фінансових рішень. 
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліни базується на знаннях, отриманих здобувачами під час вивчення навчальних дисциплін циклу загальної та професійної підготовки бакалаврського рівня: «Вступ до спеціальності», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Макроекономіка», «Маркетинг», «Системи і моделі бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів», «Система оподаткування підприємства». 
Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у здобувачів навиків розуміти та ідентифікувати господарські операції банку, належним чином їх відображати в системі бухгалтерських рахунків та в подальшому систематизувати у звітності. 
Завдання навчальної дисципліни: оволодіння знаннями щодо завдань діяльності банківської установи, підходів до класифікацій відповідних операцій з активами та пасивами банків, визнання основних елементів балансу та звіту про сукупний дохід, формування різних видів бухгалтерської звітності відповідно до вимог чинного законодавства у банківській та фінансовій сферах. 
Предмет вивчення навчальної дисципліни: господарська діяльність банківських установ, а також система звітування відповідно до вимог бухгалтерського законодавства та регулятора ринку фінансових операцій.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік в банках» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит».

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік в банках» (обов’язкова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит».

Остання редакція: 30.11.21