Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік в небанківських установах

Анотація навчальної дисципліни: Змістове наповнення дисципліни «Облік в небанківських фінансових установах» включає
нормативно-правові та організаційно-методичні засади бухгалтерського обліку у небанківських фінансових установах,
які враховують особливості діяльності зазначених установ у порівнянні із підприємствами виробничого сектору.
У результаті опанування дисципліни здобувачі вищої освіти знатимуть правила реєстрації небанківських фінансових
установ, вимоги до фінансового стану установ, склад та структуру договорів про надання фінансових послуг, опанують
процедури організації обліку надання фінансових послуг на етапах формування первинної документації, відображення
на рахунках бухгалтерського обліку і складання фінансової та статистичної звітності. 
Мета навчальної дисципліни – сформувати у здобувачів вищої освіти знання і навички щодо організації бухгалтерського обліку та методики відображення господарських операції з надання фінансових послуг ломбардами, страховими компаніями, лізинговими компаніями, кредитними спілками, інститутами спільного інвестування та недержавними пенсійними фондами.
Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни: за результатами вивчення дисципліни здобувач вищої освіти засвоїть нормативно-правові вимоги, організаційні засади та методичний інструментарій бухгалтерського обліку у ломбардах, страхових компаніях, лізингових компаніях, кредитних спілках, інститутах спільного інвестування та недержавних пенсійних фондах. 
Предмет дисципліни: нормативно-правові та організаційно-методичні засади бухгалтерського обліку у небанківських фінансових установах.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік в небанківських фінансових установах» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит».

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік в небанківських фінансових установах» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит».

Остання редакція: 30.11.21