Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облікова політика підприємства

Мета опанування дисципліни: формування у студентів цілісної системи знань про сучасні підходи до організації і методики бухгалтерського обліку і його нормативно-правове регулювання; засвоєння принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку, які необхідно застосовувати на підприємстві для складання і подання його фінансової звітності та у процесі здійснення контролю, аналізу та управління підприємством.
Завдання дисципліни: надання студентам розуміння підходів до формування, використання та удосконалення облікової політики підприємства з врахуванням вимог нормативно-правових актів та особливостей його організаційно-правової форми і галузевої специфіки діяльності, а також наслідків впливу обраної облікової політики на фінансову звітність підприємства.
Результати навчання:
По завершенні вивчення дисципліни студенти повинні:
знати: загальні засади державного регулювання у сфері організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві; сутність поняття «облікова політика», передумови та фактори, що впливають на її вибір; функції та відповідальність власників та працівників підприємства у процесі формування його облікової політики; структуру та основні елементи розпорядчого документу «Облікова політика підприємства»; принципи, методи і процедури бухгалтерського обліку, що відображаються в обліковій політиці підприємства; умови та порядок внесення змін до облікової політики підприємства;
вміти:  обґрунтовувати обрані методи оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат залежно від особливостей діяльності підприємства та поставлених перед ним цілей; розробляти графіки документообігу, положення про бухгалтерські служби, посадові інструкції працівників бухгалтерської служби; формувати розпорядчий документ про облікову політику підприємства; оформлювати та відображати в обліку та звітності зміни облікової політики підприємства.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Облікова політика як елемент системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку і звітності. Організаційно-технологічні засади облікової політики підприємства. Регламентування організації роботи бухгалтерської служби підприємства. Порядок розробки, оформлення та затвердження облікової політики підприємства. Методичні засади облікової політики підприємства щодо активів, капіталу і зобов’язань. Формування облікової політики про витрати і доходи підприємства. Облікова політика підприємства щодо внутрішньогосподарського (управлінського) і податкового обліку.  Особливості облікової політики суб’єктів малого підприємництва.  Особливості облікової політики групи підприємств. Зміна облікової політики підприємства.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит та оподаткування»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програм «Диджитал-облік»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програм «Диджитал-облік»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит та оподаткування агробізнесу»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит та оподаткування агробізнесу»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О01 «Облік, аудит і оподаткування» (вибіркова)

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» (вибіркова) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітніх програм «Облік, аудит та оподаткування»

Остання редакція: 17.11.20

Публікаціі з предмету

  • Облікова політика підприємства (071) (283.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О01 «Облік, аудит і оподаткування» (вибіркова)04 Жовтня 2019 р.
  • Облікова політика підприємства (6.030509) (250.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» (вибіркова)03 Грудня 2018 р.
  • Облікова політика підприємства (88.5 KB)паспорт навчальної дисципліни "Облікова політика підприємства" .Бакалаврського рівня підготовки.12 Липня 2017 р.