Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік і звітність в оподаткуванні

Мета опанування дисципліни: формування системи знань з теорії та практики ведення обліку в системі оподаткування і складання податкової звітності підприємствами - платниками податків, зборів (обов’язкових платежів) з урахуванням сфери їх діяльності, форми власності тощо; вивчення студентами законодавчих основ та набуття практичних навичок щодо методів раціональної організації підсистеми обліку в системі оподаткування і складання податкової звітності на базі облікової інформації бухгалтерського обліку суб’єкта господарської діяльності, інформаційних облікових технологій і національних стандартів; засвоєння особливостей порядку обчислення, обліку та сплати податків в Україні, опанування методиками обліку, складання і порядком подання податкової звітності, набуття навичок опрацювання і використання податкової інформації в управлінні підприємницькою діяльністю, вміння оцінювати вплив оподаткування на фінансовий стан підприємства.

Завдання дисципліни: навчити студентів організовувати підсистему обліку в системі оподаткування підприємства, здійснювати документальне оформлення операцій з нарахування (розрахунку), обліку та сплати податків, аналізу наслідків податкових перевірок і виконання податкових повідомлень-рішень, використовувати облікову інформацію з метою розрахунку сум податків, зборів (обов’язкових платежів) і складати податкові декларації та розрахунки. Першочергова увага звертається на вивчення законодавчо-нормативних актів, що регулюють систему оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб та їх працівників - фізичних осіб, засвоєння основних принципів організації ведення обліку в системі оподаткування, його техніки, процедур, правил та методики (технології), порядків складання та подання податкової звітності платниками податків відповідно до чинного законодавства України.

Результати навчання:

      Після опанування дисципліни “Облік і звітність в оподаткуванні” студенти повинні:

- знати: основні положення Податкового кодексу України, теоретичні і нормативні засади організації і методики ведення обліку в системі оподаткування підприємства у відповідності до вимог ПКУ, його зв’язок з бухгалтерським фінансовим обліком та наявні розбіжності в їх методиках; порядок складання і подання органам державної податкової служби (далі – ДПС) податкової звітності; володіти методиками нарахування (розрахунку) податків, зборів, процедурами щодо їх сплати;

- уміти: організовувати облік з метою оподаткування в системі бухгалтерського обліку підприємства; практично здійснювати обліковий процес із застосуванням сучасних інформаційних технологій і комп'ютерних програм; застосовувати норми Податкового кодексу України та критично мислити; використовувати облікову інформацію з фінансового обліку та складати, передбачені податковим законодавством декларації (податкові розрахунки, форми звітів) за податками, зборами; формувати документи і відображати операції зі сплати податків до бюджетів в системі рахунків бухгалтерського обліку; вдосконалювати набуті знання та практичні навички в умовах сучасних змін в системі оподаткування; застосовувати професійні уміння в конкретних ситуаціях підприємницької діяльності суб’єктів господарювання.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Основи обліку і звітності в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності в Україні. Законодавчо-нормативна база з оподаткування діяльності підприємств. Облік і звітність за податком на доходи фізичних осіб. Облік і звітність за екологічним податком. Облік і звітність за акцизним податком та митом. Облік і звітність за рентною платою. Облік і звітність за місцевими податками та зборами. Облік і звітність за податком на додану вартість. Облік і звітність суб’єктів підприємницької діяльності, що обрали спрощену систему оподаткування. Облік і звітність за податком на прибуток підприємства. Організація обліку розрахунків з бюджетом за податками і зборами та погашення платником податків податкових зобов’язань (пені, штрафних санкцій).

Остання редакція: 20.07.17

Публікаціі з предмету