Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Податковий менеджмент у державному секторі

Мета опанування дисципліни: вивчення теоретичних положень, світового досвіду та міжнародних тенденцій в оподаткуванні, що дозволяють менеджерам підприємств державного сектору приймати виважені і обґрунтовані рішення у процесі управління, з урахуванням податкових наслідків на мікро- та макрорівні; усвідомлення основної ролі оподаткування та його процедур в антикризовому регулюванні, впливу умов оподаткування на ділову та інвестиційну активність підприємств державного сектору; а також оволодіння навичками і прийомами, пов'язаними з використанням аналітично-контрольних процедур і розрахунків.
Завдання дисципліни: формування знань і вмінь з щодо оцінки податкових наслідків господарських операцій, а також структурування бізнесу і формування виробничих ланцюгів, з урахуванням викликів глобалізації і цифровізації економічних процесів, а також ризиків ухилення від сплати податків і розмивання податкової бази; формування вмінь  організації аналітичного та інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень в сфері оподаткування в умовах наявності асиметрії інформації в податкових цілях. 
Результати навчання:
Після вивчення науки студент повинен:
- знати: сутність та концептуальні основи організації податкового процесу; сучасні концепцїї в сфері оподаткування та організаційно-управлінські аспекти справляння податків в умовах світових трансформацій економічних процесів; нормативно-правове забезпечення оподаткування в національному та наднаціональному вимірі; основні засади адміністрування податків, методи податкового контролю та податкового планування; особливості застосування законодавства в сфері боротьби із ухиленням від оподаткування та розмиванням податкової бази в глобальному економічному середовищі; нові ризики та виклики, пов’язані із цифровізацією економічних процесів та їх можливі податкові наслідки;
- вміти: пояснювати тенденції оподаткування та враховувати їх для планування бізнес-процесів і їх податкових наслідків; визначати об’єкти оподаткування; аналізувати та узагальнювати інформацію щодо податкових наслідків діяльності суб’єктів господарювання; аналізувати проблеми забезпечення виконання податкового обов’язку зі сплати податків у добровільному та примусовому порядку та усвідомлювати потенціал звітності податкових агентів; розуміти організаційно-правові засади реалізації податкових відносин формального і неформального характеру та їх особливості; розуміти роль  інституцій в процесах, що супроводжують оподаткування; планувати процеси оподаткування на основі системного підходу управління ризиками та наявних проблем оподаткування;  користуватися правами та виконувати обов’язки платників податків.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Трансформація концепцій оподаткування в глобальному економічному середовищі та парадигма сучасних-соціально-економічних відносин. Організаційно – управлінський аспект податкового менеджменту як інституційна основа процесу оподаткування. Основні засади реалізації бюджетно-податкової політики в Україні. Податкова політика як основа податкового менеджменту на макро- та мікрорівнях. Адміністрування податків в контексті макро- та мікровиміру. Система контролю податкових ризиків. Особливості справляння податків з різними базами оподаткування: світові тенденції та практика України. Транспарентність оподаткування та контроль податкових зобов’язань в контексті формування національного та наднаціонального інформаційного середовища в податкових цілях.

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Податковий менеджмент у державному секторі» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит в державному секторі»

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Податковий менеджмент у державному секторі» (обов’язкова) другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і аудит в державному секторі»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Податковий менеджмент у державному секторі» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми 8О10 «Облік і аудит в державному секторі» (обов’язкова)

Остання редакція: 09.11.20

Публікаціі з предмету

  • Податковий менеджмент у державному секторі (магістерський рівень в.о.) (73.6 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Податковий менеджмент у державному секторі» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми 8О10 «Облік і аудит в державному секторі» (обов’язкова)07 Жовтня 2019 р.