Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Податки в міжнародних конвенціях та європейських директивах

Мета опанування дисципліни: засвоїти основи побудови міжнародних систем оподаткування та здійснення податкової політики з застосуванням міжнародних конвенцій та директив; а також основних принципів; сформувати у студентів уміння та навички кваліфіковано проводити аналіз міжнародного податкового законодавства, застосовувати нові податкові технології; навчити студентів робити обґрунтовані висновки щодо динаміки міждержавного співробітництва у податковій сфері в умовах поглиблення глобалізації світової економіки.
Завдання дисципліни: полягає у формуванні у студентів цілісної системи знань щодо податкового регулювання в міжнародних конвенціях та європейських директивах. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи побудови міжнародних податкових систем, знати основні директиви та конвенції, що гармонізують міжнародне законодавство, розумітись на особливості оподаткування в офшорних юрисдикціях.
Результати навчання:
Після вивчення науки студент повинен:
знати: будову міжнародних податкових систем, міжнародну термінологію оподаткування, міжнародні конвенції та директиви гармонізації податкових систем, їх роль і місце у процесі формування дохідної частини бюджету кран; принципи оподаткування та податкової системи держав; особливості податкової системи різних країн; особливості запобігання податкових правопорушень та протидії розмиванню оподатковуваної бази, згідно з вимог міжнародного податкового законодавства; набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи; критичного осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей.
уміти: розв'язувати складні завдання і проблеми, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: особливості побудови міжнародних податкових систем та їх еволюція в умовах глобалізації, конвергенція міжнародних  податкових систем та ініціативи податкового співробітництва, основні директиви та конвенції, що гармонізують міжнародне податкове законодавство, міжнародне подвійне оподаткування та методика його усунення, тенденції, вектори розвитку та принципи податкових системи країн Європи, основні Європейські директиви та конвенції, особливості оподаткування в офшорних юрисдикціях, запобігання податкових правопорушень, досвід ЄС з актуальних питань трансфертного ціноутворення, двосторонні міжурядові угоди та директиви в частині оподаткування України та Європи.

Робоча програма навчальної дисципліни «Податки в міжнародних конвенціях та європейських директивах» (вибіркова)  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Податковий менеджмент»

 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Податки в міжнародних конвенціях та європейських директивах» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О03 «Податковий менеджмент» (вибіркова)

 

Остання редакція: 08.10.20

Публікаціі з предмету

  • Податки в міжнародних конвенціях та європейських директивах (63.9 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Податки в міжнародних конвенціях та європейських директивах» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О03 «Податковий менеджмент» (вибіркова)04 Жовтня 2019 р.