Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри є багатовекторною, спрямованою на розвиток як професійного так і наукового рівня студентів, аспірантів, докторантів та професорсько-викладацького складу кафедри. Робота проводиться за найважливішими напрямами з питань удосконалення теорії, методології та організації бухгалтерського обліку щодо покращення інформаційного забезпечення внутрішніх та зовнішніх користувачів з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Науково-дослідна робота на кафедрі ведеться  за держбюджетною темою 0118U004020 : «Методологія та організація обліку, аудиту та оподаткування в умовах сталого розвитку економіки». Основні зусилля науково-дослідної роботи кафедри були спрямовані на теоретичне обґрунтування розвитку національної системи бухгалтерського обліку в Україні в умовах євроінтеграції, розробку та удосконалення методології обліку окремих видів активів, капіталу, зобов’язань та господарських процесів, а також удосконалення системи контролю за ними на підприємствах різних видів економічної діяльності з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Науковий пошук кафедри розглядається як інструмент удосконалення освітньо-професійних програм підготовки фахівців з обліку і оподаткування. Викладачі кафедри проводять наукові дослідження за такими основними напрямами:

  • підвищення рівня інноваційної привабливості наукових розробок з питань бухгалтерського обліку при виконанні держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних робіт;
  • підготовка та видання монографій, наукових статей, доповідей тощо;
  • підготовка кандидатських та докторських дисертацій викладачами,  аспірантами та докторантами кафедри;
  • участь професорсько-викладацького складу кафедри, аспірантів та докторантів в міжнародних, республіканських та внутрішньо-вузівських науково-практичних конференціях;
  • наукове співробітництво провідними науковими закладами, підприємствами промисловості;
  • участь у міжнародних семінарах та стажування викладачів кафедри в навчальних закладах зарубіжних країн;
  • залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи через наукові гуртки, конкурси наукових робіт, олімпіади тощо.

Серед важливих напрямів, в реалізації яких брали участь викладачі кафедри, необхідно відзначити роботу в рамках Міждержавної робочої групи експертів ООН з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які мають загальнодержавне значення.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює активну роботу з розробки проектів нових нормативно-правових актів з питань регулювання бухгалтерського обліку (положень бухгалтерського обліку, методичних рекомендацій) та удосконалення чинних нормативно-правових актів.

Отримані практичні результати науково-дослідної роботи використовувалися при написанні навчально-методичної літератури, підручників і посібників та впроваджені в навчальний процес.

Під керівництвом провідних докторів, професорів та доцентів щорічно відбувається захист близько 10 дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук. Крім того, викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри здійснюють практичну апробацію результатів проведених наукових досліджень на всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

На кафедрі посилюється робота з питань фундаменталізації та індивідуалізації навчального процесу. Фундаменталізація навчання здійснюється через удосконалення переліку та змісту дисциплін, що формують сучасні професійні компетенції майбутніх фахівців. Індивідуалізація навчання передбачає спеціальну підготовку фахівців з урахуванням потреб окремих підприємств різних організаційно-правових форм власності з орієнтацією на поглиблення практичної спрямованості.

Активну участь у науково-дослідній роботі кафедри беруть студенти обліково-економічного факультету, які починають здійснювати наукові дослідженнями з 3-го семестру, коли розпочинається вивчення системи бухгалтерського обліку. Втіленням їх здобутків є участь у олімпіадах зі спеціальності "Облік і аудит", а також виступи на конференціях.

Основні здобутки кафедри зумовлені насамперед високим професійним рівнем професорсько-викладацького складу кафедри та моральним кліматом, що панує в колективі.

Наукові роботи та монографії:

Ловінська Л.Г., Копилов В.А., Білоусова І.С. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України. Монографія: у 4 т. – К.: НДФІ, 2004.

Ловінська Л.Г. та інші. Бухгалтерський облік та фінансовий контроль – складові інформаційного підґрунтя євро інтеграційних процесів в Україні. Монографія. – К.: НДФІ, 2007. – 2240 с.

Лук’яненко Л.І., Небильцова О.В., Коршикова Р.С. Облік фінансових інвестицій: методологія та проблеми міжнародної уніфікації. Монографія. –К.: КНЕУ, 2005. – 388 с.

Ловінська Л.Г., Єфименко Т.І., Ярошенко Ф.О. Податок на прибуток: концепція визначення об’єкта оподаткування. – К.: НДФІ, 2004. – 192 с.

Ловінська Л.Г., Стефанюк І.Б. Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні. Монографія. – К.: НДФІ, 2006. – 240 с.

Ловінська Л.Г., Єфименко Т.І., Канцуров О.О. Малий бізнес в Україні: економіка, фінанси, бухгалтерський облік. Монографія.– К.: НДФІ, 2006. – 368 с.

Диба В.М. Облік та аналіз необоротних активів. Монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 288 с.

Бондар М.І. Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю: Монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 256 с.

Ловінська Л.Г., Кужельний М.В., Єфименко Т.І. та інші. Довідник термінів нормативно-правового забезпечення господарської діяльності в Україні. Монографія. – Рівне: НУВГП, 2009. – 306 с.

Шигун М.М. Розвитокмоделюваннясистемибухгалтерськогообліку: теоріяіметодологія: монографія / М.М. Шигун. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 632 с. 

Ловінська Л.Г., Єфименко Т.І. та ін. Інформаційне забезпечення управління державними фінансами: у 2-х т. /за заг. ред. Ярошенка Ф.О. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2010.

Гнилицька Л.В., Безбожний В.Л., Ляшенко О.М. та ін. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія: в 3 т. Т. 1 /за заг. ред. Г.В. Козаченко. – Луганськ: Елтон - 2, 2010. – 282 с. 

Гнилицкая Л.В., Захаров А.И., Прыгунов П.Я.Теоретико-методологические и прикладные основы обеспечения экономическоъ безопасности субъектов хозяйственной деятельности: Монография. – К.: Дорадо-Друк, 2011. – 290 с. 

Ловінська Л.Г., Єфименко Т.І. та ін. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т. - К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2011.

Ловінська Л.Г., Ярошенко Ф.О. та ін. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012-2014. Стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України: у 4-х т. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2011. 

 Ловінська Л.Г., Балакін Р.Л., Башко В.Й. та ін. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012-2014. Стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України (2-ге видання, перероблене): Монографія. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2012. – 702 с.

Озеран А.В., Білопольський М.Г., Лук’яненко І.Г. та ін. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання: Монографія. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. – 369 с.

Гнилицька Л.В., Момот Т.В., Гордієнко Т.В. та ін. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України: Монографія. – Харків: Фоктор, 2012. – 536 с. 

Гнилицька Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2012. – 305 с.

Гнилицька Л.В., Чалий І.Г., Гордієнко Н.І. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України: Монографія. – Харків: Фактор, 2012. – 536 с. 

Озеран А.В., Павлов К.В., Юсупов И.З. и др. Современное состояние, тенденции и перспективы развития стран СНГ: экономический, социальный и экологический аспекты: Коллективная монография: в 2-х ч. Часть 1 / Под научной редакцией д.э.н., профессора Павлова К.В. и к.э.н., доцента Юсупова И.З. – Ижевск: Изд-во Института компьютерных исследований, 2013. – 711 с. 

Озеран А.В. Теорія та методологія формування фінансової звітності підприємств: Монографія. – К.: КНЕУ, 2015. – 471 с.

Ловінська Л.Г., Єфименко Т.І., Жук В.М. Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності: Монографія. – К.: ДННУ «АФУ», 2016. – 488 с.

Диба В.М., Майорова Т.В., Гернего Ю.О. та ін. Фінансування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2017. – 357 с.

Bezverkhiy K., Panteleyev V., Bezpartochnyi M., Živitere M. Statement of corporate social responsibility for human resource management: Monography study. - Riga: «Landmark» SIA, 2017. – 343 р.

Безверхий К.В., Ловінська Л.Г., Єфименко Т.І. та ін. Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євро інтеграційний контекст: Монографія. – К.: ДНН «АФУ», 2017. – 496 с.

Безверхий К.В., Пантелеєв В.П. Соціальна відповідальність як форма забезпечення сталого розвитку господарюючих систем: суспільство, галузь, підприємство: Монографія / за наук. ред. Ніценка В.С., Кусик Н.Л. – Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2017. – 278 с.

Марчук У.О., Гуцеленко Л.В., Гудзинський О.Д. та ін. Стратегічний розвиток підприємств аграрної сфери економіки України: аналітико-прогнозна оцінка: Монографія. – К.: ЦП «Компринт», 2017. – 366 с.

Бондар М.І., Бабіч В.В., Шигун М.М. та ін. Актуальні проблеми обліку, аналізу та аудиту в умовах реалізації концепції сталого розвитку: Монографія. - К.: КНЕУ, 2018. – 315 с.

Бондар М.І., Супрович Г.О. Облік і аудит фінансових деривативів: Монографія. – К.: КНЕУ, 2019. – КТ «Забєліна-ФІльковська Т.С. і коспанія Київська нотна фабрика», - 248 с.

 

 

 

Остання редакція: 10.09.19