Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Трансфертне ціноутворення в системі оподаткування

Мета опанування дисципліни: формування у студентів сучасного економічного мислення і системи базових знань з теорії та практики трансфертного ціноутворення , методичних основ формування трансфертних цін,порядку формування документації і звітності з трансфертного ціноутворення,  механізму контролю  за трансфертними ціна, набуття навичок опрацювання і використання податкової інформації в управлінні підприємницькою діяльністю, оцінки впливу ризиків ТЦУ на фінансові результати діяльності підприємства та можливостей їх уникнення.

Завдання дисципліни: з’ясувати сутність, принципи і методи ТЦУ; вивчити нормативні та законодавчі акти щодо регулювання ТЦУ в Україні; засвоїти  засади визначення операцій контрольованими та методи встановлення відповідності їх умов  принципу «витягнутої руки»; освоїти методику  аналізу зіставності господарських операцій та комерційних і фінансових умов їх виконання; вивчити методи трансфертного ціноутворення і правила їх застосування в Україні; опрацювати  порядок  складання і подання звітності з трансфертного ціноутворення; навчитися здійснювати податкове коригування у сфері трансфертного ціноутворення; досліджувати і попереджувати ризики  трансфертного  ціноутворення.

Результати навчання:

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- знати: склад нормативних та законодавчих актів щодо регулювання ТЦУ в Україні; принцип «витягнутої руки», його сутність і сфера застосування; сутність поняття контрольованих операцій та їх види; методи встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»; сутність аналізу зіставності (порівнянності) господарських операцій та порядок його здійснення; склад та умови застосування методів ТЦУ; переваги і недоліки кожного з методів ТЦУ; склад звітності з ТЦУ щодо контрольованих операцій  та порядок її складання і подання; правила перевірки  ТЦУ з боку податкових органів; порядок попереднього узгодження  щодо трансфертного ціноутворення з податковими органами; ризики  трансфертного ціноутворення та принципи формування корпоративної стратегії протидії цим ризикам.

- вміти: визначати  контрольовані операції на підставі  умов, рекомендованих статею 39 ПКУ; встановлювати  відповідність умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»; проводити аналіз порівнянності операцій  за фактичними даними; розраховувати діапазон цін (рентабельності) та  медіану діапазону цін (рентабельності); визначати умови застосування  кожного з методів ТЦУ;  відрізняти методи прибутку від операцій  від  традиційних операційних методів; використовувати різні підходи до розподілення прибутку від операцій; складати Звіт про контрольовані операції  з ТЦУ та формувати  письмову інформацію для податкових органів про всіх пов’язаних з платником податків осіб; здійснювати  самостійне  і пропорційне коригування податкової декларації, ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань; укладати договори (угоди) за результатами попереднього узгодження цін у контрольованих операціях; визначати та попереджувати ризики ТЦУ; застосовувати норми Податкового кодексу України та критично мислити; удосконалювати набуті знання та практичні навички в умовах сучасних змін в системі оподаткування; застосовувати професійні уміння в конкретних ситуаціях підприємницької діяльності суб’єктів господарювання.

Зміст дисципліни розкриваэться в таких темах: Теоретичні  і законодавчі основи трансфертного ціноутворення (ТЦУ). Аналіз зіставності господарських операцій та комерційних і фінансових умов їх виконання. Традиційні методи трансфертного ціноутворення. Трансфертне ціноутворення за методами прибутку від операцій. Звітність і відповідальність з трансфертного ціноутворення. Податкові перевірки та податкове коригування у сфері трансфертного ціноутворення. Попередні узгодження  щодо трансфертного ціноутворення з податковими органами. Ризики  трансфертного ціноутворення.

 

Остання редакція: 23.03.18

Публікаціі з предмету