Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Гнилицька Лариса Володимирівна

Кафедра: Кафедра податкового менеджменту та фінансового моніторингу
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Закінчила Київський інститут народного господарства з відзнакою за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської  діяльності», кваліфікація «економіст». 

У 1997 році  захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення обліку та  аналізу виробничих витрат на основі принципів управлінського обліку» та отримала ступінь кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.00.09 ”Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”. 

У 2013 році – захистила докторську дисертацію на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення функціонування  системи економічної безпеки підприємства» та отримала ступінь доктора економічних наук за спеціальностями: 08.00.09 ”Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” та   21.04.02 ”Економічна безпека  суб’єктів господарської   діяльності ”.

Має вчене звання професора з червня 2014 року. 

З 1998 року працює у Київському національному економічному університеті на посадах: асистента (1998-2000 рр.),  доцента (2000-2013рр.), та професора ( з 2013 р. по теперішній час).

Є розробником Галузевого стандарту вищої освіти України підготовки магістрів за спеціальністю специфічних категорій 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою». Розробником кваліфікаційної характеристики представників професії  «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» ( код професії 2414.2). Розробником освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю  «Безпека бізнесу».

У 2014-2015 роках виконувала функції  відповідального виконавця наукової теми № 905 “Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України“ (№ держреєстрації: 0114U003452), яка віднесена Міністерством освіти і науки України до кращих наукових розробок. 

Має Свідоцтва про  реєстрацію авторського права на твір:  № 62975 " Робоча навчальна програма з дисципліни Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства" та № 62976 "Положення  про порядок перевірки економічної надійності контрагентів з метою оцінювання безпеки бізнес-відносин з ними", зареєстровані Державною службою інтелектуальної власності України від 22.11.2015 р.

Здійснює наукове керівництво як українськими, так і зарубіжними здобувачами, серед яких:

  1. Аль-Газу Алі, к.е.н., (захист 10.09.2020 р. у Спеціалізованій вченій раді Д 26.006.06 ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”), диплом кандидата економічних наук  від 11.2020 р.).

  2. Миронова Юлія Юріївна, к.е.н. (захист 05.12.2011 р. у Спеціалізованій вченій раді Д 26.006.06 ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”),  диплом кандидата економічних наук  від 29 березня 2012 р.).

  3. Дацко Катерина Павлівна, к.е.н(захист 30.09.2014 р. у Спеціалізованій вченій раді Д 26.006.06 ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”),  диплом кандидата економічних наук  від 22 грудня 2014 р.).

Є членом двох постійно діючих  спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 08.00.09 ”Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”.

Здійснює опонування кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями: 08.00.09 ”Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” та   21.04.02 ”Економічна безпека  суб’єктів господарської   діяльності ”.

Є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.