Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ходзицька Валентина Василівна

Кафедра: Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 30 років
Біографія:

ORCID: 0000-0003-2734-763X

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=Bcmh2OEAAAAJ&hl=uk


Випускниця Київського інституту народного господарства, який закінчила у 1989 р. за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності» та отримала диплом спеціаліста з відзнакою.Ходзицька Валентина Василівна, кандидатекономічних наук, доцент, сертифікований міжнародний бухгалтер.

З 1990 року по 1994 рік навчалася в аспірантурі КНЕУ.Кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит виконала на тему «Облік,контроль і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості ковбасних виробів в Україні» під науковим керівництвом к.е.н., проф. Єфіменка В.І. і захистила в 1999 р. в спеціалізованій вченій раді Київського національного економічного університету, Вчене звання доцента присвоєно у 2002 р.

Досвід роботи та викладання у закладах вищої освіти становить 30років. Пройшла професійний шлях від асистента до  доцента, кафедри обліку і оподаткування.

Бере участь у підготовці  аспірантів. Є автором та співатором 115наукових праць та навчальних видань, серед них 2монографії, 53 статті у фахових та зарубіжних виданнях (в т.ч. 2 статті у Web of Science), 60тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях та симпозіумах, 3підручники та 2навчальних посібника. Є співавтором підручника з грифом МОНУ “Бухгалтерський фінансовий облік”, а також навчальних посібників “Облік та звітність за міжнародними стандартами”, “: курс лекцій та практикумз дисципліни“Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами”, «Стратегічний управлінський облік».

Належну увагу приділяє постійному підвищенню кваліфікації та удосконаленню професійних знань. Зокрема, приймала участь У 2001 р. проходила практичний курс “Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку” в рамках Проекту “Реформування бухгалтерського обліку у приватному секторі України” (IBTCI, USAID)), приймала участь у навчальній програмі підготовки викладачів за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і аудиту (Проект “Реформування бухгалтерського обліку і аудиту в Україні” (USAID)).

Пройшла навчання у Київській школі економіки, Українській школі урядування на програмі «Управління публічними фінансами» та захистила навчальний проект «Нефінансова звітність:аспекти сталого розвитку» (2019-2020 рр.).Брала участь у программі:ІТ- платформа освітньої діяльності викладача(2019 р.),має сертифікати за міжнародними програмами «Міжнародні стандарти фінансової звітності:зміст та практичне застосування» (2019 р.). «Актуальні питання обліку за МСФЗ. Консолідація фінансової звітності»(2020 р.).

Є сертифікованим міжнародним бухгалтером  з 2005  р. (Сертифікат САР), є дійсним членом Української асоціації сертифікованих бухгалтерів та аудиторів. Має практичний досвід роботи у виробничих підприємствахна посадах бухгалтера, заступника головного бухгалтера та головного бухгалтера.

Брала участь в реалізації проекту IBTCI в рамках заходів комплексної програми впровадження міжнародних стандартів в Україніна 2005--2012 рр. Веде активну науково-дослідну діяльність.

   Налагоджує нові та розвиває існуючі зв’язки КНЕУ з іноземними університетами та міжнародними організаціями. З метою розвитку соціальної відповідальностів освітньому процесі КНЕУ протягом 2018-2019 рр. була розробникомакредитації освітньо-професійної програми «СІМА і корпоративна відповідальність»на другому (магістерському) рівні вищої освіти «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» .

За бездоганну сумлінну працю та високі досягнення у професійній діяльності нагороджена грамотами і почесними грамотами ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (2018, 2019 р.).

Нагороджена заохочувальною відзнакою з нагоди 110-річчя Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”) (2017 р.).

    Допомагає студентській молоді розвивати їхній професійний рівень, поглиблювати знання і навички, актуалізувати науковий пошук в сфері обліку, аудиту та оподаткування, забезпечуючи їх підготовку до участі у Всеукраїнськіх наукових конкурсах,олімпіадах, конференціях, ворк-шопах.

Статті, що входять до науково-метричних баз даних Web of Science, Scopus, Index Сореrnicus 

 

Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії;

 

1

Ходзицька В.В. Стратегічний управлінський облік в системі комплексного менеджменту суб’єктів господарювання/ В. В. Ходзицька В. В. // Облік і фінанси. – 2014. – № 1 (63). – C. 50 – 54. Режим доступу до ресурсу:. http://www.afj.org.ua/pdf/144

2

Ходзицька В.В. Стратегічний контролінг як  інструментарій стратегічного управління витратами / В. В. Ходзицька В. В. // Облік і фінанси. – 2014. – № 4 (66). – C. 146 – 154. Режим доступу до ресурсу:. http://www.afj.org.ua/pdf/237

3

Ходзицька В.В. Політичні ризики  та їх оцінкав стратегічному управлінському  обліку / В. В. Ходзицька В. В. // Облік і фінанси. – 2014. – № 2 (68). – C. 71 – 75. Режим доступу до ресурсу:. http://www.afj.org.ua/pdf274

4

Ходзицька В.В. Modellingoffinancialandeconomicparadigmofthestrategicmanagementaccountingofbusinessentities..(Моделювання обліково-економічної парадигмі стратегичного управлінського обліку господарюючих суб’єктів/ В. В. Ходзицька В. В. // Науково-практичне видання «ModernScience». – 2015. – № 6. – C. 63– 69. Режим доступу до ресурсу:. http://sried.in.ua/uploads/magazine/MS-6-2015.pdf

 

 

Опубліковані статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN, статті у закордонних журналах,  а також англомовні матеріали доповідей на міжнародних конференціях у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних WebofScience, Scopusта/або IndexСореrnicus

 

Повні дані про статті і тези доповідей з веб-адресою електронної версії;

1

Ходзицька В.В.. The impact of political risk on the analysis of investment decisions in the strategic management accounting /Стратегічнеуправліннявитратами. Вплив політичного ризику на аналіз інвестиційних рішень/ Ходзицька В.ВТези доповідей І Міжнародної наукової конференція ”Наука и образование в Австралии, Америке и Евразии:  фундаментальные и прикладные науки”(25 червня).- Австралія.- Мельбурн .-2014.– C.357 – 361. Режим доступу до ресурсу: portfolio.vvsu.ru/files/30FF0083-1A66-47E1-899F-45FA56310EA6.pdf

.

2

Ходзицька В.В.. Порівняльна характеристика систем обліку при управлінні за та за видами діяльності  в стратегічному управлінському обліку/ Ходзицька В.В // Науково-практичне видання «Незалежний аудитор». – 2014. – № 9(III). – C.50– 54. Режим доступу до ресурсу: http:// http://npv.n-auditor.com.ua/ua/zhurnal.html?n=9&page=50.

3

Ходзицька В.В.. Стратегічний управлінський облік в системі управління підприємниць під діяльністю / Ходзицька В.В // Науково-практичне видання «Незалежний аудитор». – 2015. – № 13(III). – C. 31 – 35. Режим доступу до ресурсу: http:// http://npv.n-auditor.com.ua/ua/zhurnal.html?n=13&page=30.