Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Лежненко Людмила Ігорівна

Кафедра: Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 22 роки
Біографія:

ORCID: 0000-0002-0347-5875

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=DOHZmogAAAAJ

WebofScience*K-8439-2018

Освіта: 

1997 р. - закінчила Київський державний економічний університет за спеціальністю "Фінанси та кредит" та отримала диплом магістра за кваліфікацією "магістр ділового адміністрування"

2010 р. - захистила дисертацію на тему "Облік і аудит формування фінансових результатів (на прикладі хлібопекарних підприємств України)" на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Науковий керівник - к.е.н., професор Єфіменко В.І.

2015 р. - отримала вчене звання доцента кафедри обліку підприємницької діяльності (за рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України)

Досвід роботи:

Стаж роботи становить - 30 років ( в т.ч. науково-педагогічний - 22 роки)

1991 - 2001 р.р. - секретар деканату обліково-економічного факультету "Київський державний економічний університет". 

2001 р - по теперішній час - викладач ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" на посадах: асистента, старшого викладача,  доцента кафедри обліку і оподаткування.

Підготовка аспірантів

Науковий керівник здобувача Совик Маїй Ігорівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Тема «Облік і контроль екологічних витрат». Захист 16 травня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06. Присвоєно Совик М.І. науковий ступень кандидата економічних наук 

Публікації

75 наукових та навчальних публікацій, із них: - співавтор 3-х навчальних посібників з грифом МОН України: "Бухгалтерський облік: Навч.метод.посібник для самостійного вивчення дисципліни" (2005 р.), "Управлінський облік. Практикум: навч.посібник" (2010 р.), "Облік міжнародних операцій: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів" (2014 р.); - співавтор 1підручника з грифом Рекомендовано ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана": "Звітність підприємств: підручник" (2015 р.). Автор 15 статей у наукових фахових виданнях України, 2 статей у Web of Science Core Collection, 54 публікації в інших виданнях. Автор навчально-методичної літератури для забезпечення дисциплін. Основні публікації, які несуть наукову та практичну цінність розміщені у науковометричних базах. 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91051 від 30.07.2019 р. Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні «Облік і корпоративна відповідальність»

Співавтор Колективної монографії "Актуальні проблеми обліку, аналізу та аудиту в умовах реалізації концепції сталого розвитку". Розділ "Проблеми переходу суб’єктів господарювання на міжнародні стандарти фінансової звітності"

Підвищення кваліфікації

2018 р. - ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», Свідоцтво про підвищення кваліфікації, тема: «Звітність суб’єктів господарювання»

2020 р. - The Diploma in International Accounting   Standards. The Institute of Professional Financial Managers is a Company Registered in England. 

2020 р. - Інститут післядипломної освіти ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", Свідоцтво про підвищення кваліфікації, програма "Дистанційні технології в освітньому просторі університету

2020 р. - ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги", Сертифікат учасника програми "Актуальні питання обліку за МСФЗ. Консолідація фінансової звітності"

Подяки Нагороди

2011 р. - "Заслужений працівник Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"

2014 р. - Подяка за індивідуальний підхід до студентів, найкращу методику викладання за рейтингом САР

2017/2018 н.р. - "Кращий викладач 2017/2018 навчального року" за результатами опитування Студентської Академічної Ради

2018/2019 н.р. - "Кращий викладач 2018/2019 навчального року" за результатами опитування Студентської Академічної Ради

2018 р. - Подяка за великий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну наукову діяльність

2019 р. - Подяка за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм

Результати діяльності зі студентами

Наукове керівництво студентською наукової роботою Чеканюк Ірини Вадимівни, яка отримала диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2011/2012 навчальному році. (наказ Міністрества освіти і науки, молоді та спорту України №811, від 11.07.2012 року)

Наукове керівництво студентами в участі на міжнародних науково-практичних конференціях. Доповіді та публікації тез з керівництвом понад 40 студентських робіт

Викладання

"Звітність підприємств, "Облік в зарубіжних країнах"

Наукові інтереси

Бухгалтерський облік, Фінансова звітність, Консолідація фінансової звітності, Аналіз, Аудит

Гарант

освітньої-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні «Облік і корпоративна відповідальність» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузь знань 07 «Управляння та адміністрування»  ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана".