Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сташенко Юлія Вікторівна

Кафедра: Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу
Посада: Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи, доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6909-4074

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=tzWlLf4AAAAJ&gmla

Publons: K-7841-2018

Посада: Заступник завідувача кафедри обліку і оподаткування з навчально-методичної роботи, доцент.

Освіта вища: В 2004 р. закінчила Київський національний економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік та аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. В 2005 році вступила в аспірантуру і в 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Організація та методика обліку і контрлю нематіральних активів" та Рішенням спеціалізованої вченої ради Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)". В 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку підприємницької діяльності.

Досвід роботи: З 2001-2006 рр.- методист деканату обліково-економічного факультету Київського національного економічного університету; з 2006-2009 рр. - асистент кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана"; з 2006 р. - по теперішінй час - керівник ПП "ХІМОФАРМ"; з 2007 р. - по теперішній час аудитор в ТОВ "Аудиторська фірма "Міла-аудит"; з 2009-2014 рр. - старший викладач кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана"; з 2014 р. -по теперішній час - доцент кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана"; з 2019 р. - по тепершіній час - заступник завідувача кафедри обліку і оподаткування з навчально-методичної роботи.

Ключові праці: автор посібників, підручників, монографій, статей, тез за останні п"ять років:

 1. Сташенко Ю.В. та інші. Оподаткування дивідендів в контексті Податкового кодексу України - Колективна монографія «Актуальні проблеми обліку, аналізу та аудиту в умовах реалізації концепції сталого розвитку» - Київ: КНЕУ, 2018. – с. 315 (особисто автора 0,5 д.а.).;

 2. Сташенко Ю.В. та інші. Фінансовий облік : підручник Ч.1 - К.: КНЕУ,2012. – с. 553 (особисто автором 1,2д.а.);

 3. Сташенко Ю.В. та інші. Фінансовий облік : підручник Ч.2 - К.: КНЕУ,2012. – с. 590 (особисто автором 1,2д.а.);

 4. Сташенко Ю.В. та інші. Міжпредметний комплексний тренінг за магістерською програмою  8106 «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» - Навчальний посібник - К.: КНЕУ, 2011. – с. 240 (особисто автором 1,0 д.а.).

 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91049 від 30.07.2019 р. № 54, 30.07.2019, № 91051, Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні "Облік і корпоративна відповідальність", веб-адреса: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=11c1271e-eb9e-470a-ba8e-43b4e5301bee&title=OfitsiiniiBiuletenavtorskePravoISumizhniPrava&isSpecial=true.

6. Сташенко Ю.В., Остап’юк Н.А., Гавриловський О.С., Чабанюк О.А., Ловінська І.Г. Навчальні завдання для проведення практичних занять і методичні вказівки до їх проведення з дисципліни «Податковий менеджмент» освітній ступінь магістр, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Податковий менеджмент» / Уклад.: Н.А. Остап’юк, Ю.В. Сташенко, О.С. Гавриловський, О.А. Чабанюк, І.Г. Ловінська — К.: КНЕУ, 2019 — 42 с.;

7. Сташенко Ю.В., Федорченко О.Є., Бабіч В.В. Навчальні завдання для проведення практичних занять і методичні вказівки до їх виконання з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» [Електронне видання] / Уклад.: В.В. Бабіч, О.Є. Федорченко, Ю.В. Сташенко. – Київ : КНЕУ, 2019. – 62 с.

8. Сташенко Ю.В. Независимость аудитора: проблемы и пути решения/Сташенко Ю.В.// Международный научно-исследовательский журнал. – Москва: Евразийский союз ученых (ЕСУ), 2020. – Выпуск 05/74, т.№1. – С.22-28;

9. StashenkoJ. Systemizationofaccountingandtaxationapproachesofcommissionoperations/Ю.В. Сташенко// Наукове фахове видання «Techology audit and production reserves»: [зб. наук. праць].  – П.: Полтавська державна аграрна академія, видав. ПП «Технологічний Центр», 2019. - №2/4 (46). – С. 11-16.

 10. Сташенко Ю.В., Федорченко Л.Є. План дій BEPS: ключові напрями імплементації /Сташенко Ю.В., Федорченко О.Є.// Наукові праці НДФІ [зб.наук.праць].-К.:ДННУ «Академія фінансового управління», 2020. - №4.- с.119-130;

11. Сташенко Ю.В. Криптовалюта як альтернатива грошовим коштам/Ю.В.Сташенко//Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво»[зб. наук. праць].-З.: Видавничий дім “Гельветика”, 2020. – Вип.№3 (114). – С.84-88;

12. Сташенко Ю.В. Нематеріальні активи, особливості їх обліку та аудиту /Ю.В. Сташенко// Молодий вчений [зб. наук. праць]. – Х.: Видавничий дім «Гельветика», 2019. - № 7(71) липень 2019 р.- С.324-328;

13. Сташенко Ю.В. Особливості аудиту операцій з імпорту / Ю.В. Сташенко// Електронне наукове фахове видання «Східна Європа: Економіка, бізнес та управління». Д.: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2018. – Випуск 4 (15). – С. 398-405;

14. Сташенко Ю.В. Поняття «Необоротні активи» в обліковій політик/Ю.В. Сташенко// Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». - М. : Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2017. – Випуск 19. – С. 498-502;

15. Сташенко Ю.В. Податкове регулювання в Україні /Ю.В. Сташенко//Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ» : [зб. наук. праць]. — К. : Національний університет харчових технологій, 2016. — №5 . — С. 136—139;

16. Сташенко Ю.В. Податки як базис економічного зростання /Сташенко Ю.В.// Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: зб.матеріалів УІ Міжнар.наук.-практ.конф., присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту; 10 грудня 2020 року. Київ, КНУ, 2020. 587с. (с.513-514);

17. Сташенко Ю.В. Шляхи оптимізації податкового навантаження на оплату праці працівникам /Сташенко Ю.В., Мірко І.О.// MaterialsoftheXVInternationalscientificandpracticalConferenceAreasof  scientificthought– 2019/2020, December30, 2019 – January7, 2020, Economic science.: Sheffield. Science and education LTD – 100p.;

18. Сташенко Ю.В. Особливості транснаціональної фінансової звітності /Сташенко Ю.В.// The1stInternationalscientificandpracticalconference“Innovativedevelopmentofscienceandeducation” (March29-31, 2020) ISGTPublishingHouse, Athens, Greece. 2020. 434p. (p.359-366);

19. Сташенко Ю.В. Побудова системи обліку власного капіталу /Сташенко Ю.В., Груша Д.І.// Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні концепції розвитку: зб.матеріалів УІ Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції; 14 травня 2020 р. – К.:КНЕУ, 2020. – 422 с. (с.25-26);

20. Сташенко Ю.В. Адміністрування податкового боргу в Україні /Ю.В. Сташенко// Наука та інтелектуальний капітал у системі факторів трансформації економіки: збірник матеріалів Всеукраїнської науково- практичної конференції (м. Київ, 17 серпня 2019 р.). – Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2019. – 104 с., (с.98-101);

21. Сташенко Ю.В. Трансфертне ціноутворення (історія та розвиток) /Ю.В. Сташенко// Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження д.е.н., проф. Василя Васильовича Сопка (м. Київ, 7 грудня 2018 р.) – Київ: КНЕУ, 2018;

22. Сташенко Ю.В. Податкове планування як засіб подолання подвійного оподаткування /Ю.В. Сташенко// Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту: збірник матеріалів Міжнародної наукової інтернет конференції; 17 листоп.2017р. – Київ: КНЕУ, 2017. – 241 с., (с.90-92);

23. Сташенко Ю.В. Вплив операцій в іноземній валюті на показники фінансової звітності підприємства /Ю.В. Сташенко// Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів : збірник матеріалів ІУ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 110-річчю ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» та 20-річчю Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України; 25 листоп.2016р. – Київ: КНЕУ, 2016. – 412, [4] с., (с.229-231).

Підвищення кваліфікації: Державне підприємство «Гальванотехніка» ПАТ «Київський завод «Радар», Свідоцтво про підвищення кваліфікації (наказ №140-к від 18.02.2019 р.), тема: «Облік і звітність на підприємствах малого бізнесу», 25.04.2019 р.

Наукові інтереси: облік, аудит, консалтинг, трансфертне ціноутворення.

Предмети, які викладаю: система оподаткування підприємства, податковий консалтинг, менеджмент у трансфертному ціноутворенні, трансфертне ціноутворення в системі оподаткування, оподаткування суб"єтків малого бізнесу,оподаткування підприємства.