Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шигун Марія Михайлівна

Кафедра: Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу
Посада: Завідувач кафедри
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 22 роки
Біографія:

Шигун Марія Михайлівна, доктор економічних наук, професор, сертифікований аудитор України, академік Академії економічних наук України завідує кафедрою обліку і оподаткування з 2016 р.

SCOPUS: 57211376461

WEB OF SCIENCE ResearcherID: K-9966-2018

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1660-9534

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?user=fswW2ScAAAAJ&hl=ru

Випускниця Житомирського інженерно-технологічного інституту, який закінчила у 1998 р. за спеціальністю «Облік і аудит» та отримала диплом спеціаліста з відзнакою.

Кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит виконала на тему «Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії в умовах ринку» під науковим керівництвом д.е.н., проф. Чижевської Л.В. і захистила в 2003 р. в спеціалізованій вченій раді Інституту аграрної економіки УААН (м. Київ). Вчене звання доцента присвоєно у 2004 р.

Докторську дисертацію захистила у 2010 р. за спеціальністю 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності) на тему: «Розвиток теорії та методології моделювання системи бухгалтерського обліку», яку виконала під науковим керівництвом д.е.н., проф. Бутинця Ф.Ф. в спеціалізованій вченій раді Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (м. Київ). Вчене звання професора присвоєно у 2011 р.

Досвід роботи та викладання у закладах вищої освіти становить 22 роки. Пройшла професійний шлях від асистента, старшого викладача, доцента, професора кафедри до завідувача кафедри. Працювала заступником декана факультету.

Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів, керує підготовкою аспірантів. Під її науковим керівництвом захищено п’ять кандидатських дисертацій. Виступає опонентом по кандидатських та докторських дисертаціях. Є членом спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності). Зокрема, під науковим керівництвом проф. М.М. Шигун захищено дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

 • Мичак Наталія Олександрівна (захист 12.11.2019 р. у Спеціалізованій вченій раді Д 26.006.06 ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”);
 • Уллубієва Каріна Касумбеківна (захист 26.09.2012 р. у  Спеціалізованій вченій раді Д 14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті);
 • Травін Віталій Вікторович (захист 24.02.2010 р. у Спеціалізованій вченій раді К 14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті);
 • Юрківська Людмила Йосипівна (захист 20.01.2010 р. у Спеціалізованій вченій раді К 14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті);
 • Литвинчук Ірина Вікторівна (захист 25.06.2006 р. у Спеціалізованій вченій раді Д 26.350.02 в Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки”).

Є автором та співатором 217 наукових праць та навчальних видань, серед них 10 монографій, 93 статті у фахових та зарубіжних виданнях (в т.ч. 2 статті у журналах Scopus та 1 стаття у Web of Science), 75 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях та симпозіумах, 11 підручників та 28 навчальних посібників. Є співавтором підручника з грифом МОНУ “Бухгалтерський фінансовий облік”, а також навчальних посібників “Бухгалтерський податковий облік”, “Моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: курс лекцій та практикум”, “Статистика”.

Належну увагу приділяє постійному підвищенню кваліфікації та удосконаленню професійних знань. Зокрема, приймала участь у Глобальному віртуальному навчальному проекті (Global Virtual Classrooms project) Університету Небраска-Лінкольн (The University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, USA) з представництвом КНЕУ в проекті та участю у формуванні студентських глобальних компетенцій (2019 р.). У 2018 р. приймала участь в програмі STAREP, що проводилася Центром реформування фінансової звітності Світового банку (CFRR), включаючи Практичний воркшоп з облікової та аудиторської освітянської спільноти «Впровадження компетентнісно орієнтованої бухгалтерської освіти та підготовки: стратегії та інструменти» (Відень, Австрія). У 2001 р. проходила практичний курс “Міжнародні стандарти аудиту” в рамках Проекту “Реформування бухгалтерського обліку у приватному секторі України” (IBTCI, USAID)), приймала участь у навчальній програмі підготовки викладачів за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і аудиту (Проект “Реформування бухгалтерського обліку і аудиту в Україні” (USAID)).

Пройшла навчання у Київській школі економіки, Українській школі урядування на програмі «Управління публічними фінансами» та захистила навчальний проект «Фінансова звітність та оподаткування як інструменти оцінки та управління публічними фінансами» (2018-2019 рр.).

Є сертифікованим аудитором України з 2001 р. (Сертифікат серії А), є дійсним членом Аудиторської палати України. Має практичний досвід роботи в аудиторських компаніях на посадах асистента аудитора, аудитора, заступника генерального директора з методології аудиту. Працювала на посадах заступника директора, директора в консалтингових компаніях.

Брала участь в реалізації проекту Житомирської обласної державної адміністрації в рамках заходів комплексної програми підтримки малого підприємництва в Житомирській області на 2011-2012 рр. «Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими ресурсами та податковими розрахунками суб’єктів малого бізнесу». У 2012 р. працювала у складі Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Житомирській обласній державній адміністрації.

Веде активну науково-дослідну діяльність. Є виконавцем одноосібної науково-дослідної роботи за отриманим грантом Президента України на тему «Розроблення моделі розвитку національного бухгалтерського обліку в системі управління підприємством в новій економіці України» (2009 р.). Приймала участь в роботі авторських колективів та здійснювала керівництво виконанням науково-дослідних робіт на таку тематику:

 • «Реформування системи оподаткування діяльності суб'єктів господарювання та його вплив на прийняття фінансових рішень» (2020 р., керівництво);
 • «Організаційно-методичні засади обліку оплати праці в системі соціально відповідального бізнесу» (2020 р., керівництво);
 • «Удосконалення механізму бухгалтерського обліку та аналізу необоротних активів, утримуваних для продажу» (2019 р., керівництво);
 • «Методологія та організація обліку, аудиту та оподаткування в умовах сталого розвитку економіки» (2018-2020 р.р., керівництво);
 • «Бухгалтерський облік і контроль у системі забезпечення адміністрування податків» (2011-2012 рр., керівництво);
 • «Розвиток системи бухгалтерського обліку на підприємствах суспільного інтересу» (2019);
 • «Розробка методичного забезпечення тренінгів для бухгалтерських працівників» (2018 р.);
 • «Удосконалення обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційного розвитку економіки» (2013-2017 р.р.);
 • “Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання в умовах інноваційно-інвестиційного етапу розвитку економіки України” (2014-2015 рр.);
 • “Методологія моделювання національної системи бухгалтерського обліку в умовах трансформаційного економічного розвитку” (2009-2011 рр.).

Налагоджує нові та розвиває існуючі зв’язки КНЕУ з іноземними університетами та міжнародними організаціями. Зокрема, координує спільні проекти по факультету обліку і податкового менеджменту КНЕУ, що реалізуються з Бременським університетом та Університетом м. Констанц (Німеччина). Викладає у Літній школі Бременського університету, що проводилася у 2019 та 2020 рр. Організовує проведення спільних наукових заходів та освітніх проектів з університетом ARTIFEX у Бухаресті (Румунія). Зокрема, спільних міжнародних конференцій, симпозіумів, видання монографій, проведення відкритих лекцій. Веде спільні наукові дослідження з вченими Університету Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (Польща).

З метою розвитку міжнародної компоненти в освітньому процесі КНЕУ протягом 2016-2020 рр. здійснює координацію акредитації англомовної освітньої програми на другому (магістерському) рівні вищої освіти «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» професійною організацією Chartered Institute of Management Accountants (СІМА, United Kingdom). Пройдена акредитація забезпечує отримання студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування» зарахування семи дисциплін сертифікаційного та операційного рівнів та допуск до здачі операційного кейс-стаді для отримання диплому СІМА з управлінського обліку.

З 2015 р. і до цього часу є керівником і викладачем англомовної освітньої програми «Облік і аудит» на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» в КНЕУ, створює додаткові можливості для студентів у вивченні англійської мови, в т.ч. через організацію і проведення СІМА-студентського гуртка з вивчення предметів СІМА-кваліфікації.

Має значний досвід розробки освітньо-професійних програм та досвід роботи у складі Акредитаційних комісій Міністерства освіти і науки України (2015, 2018, 2019 рр.), є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (2019-2020 рр.). Виступає гарантом освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Облік і аудит» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» у ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (2018-2020 рр.).

За бездоганну сумлінну працю та високі досягнення у професійній діяльності нагороджена грамотами і почесними грамотами ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (2018, 2019 р.).

У 2020 р. отримала почесну нагороду CIMA Research Excellence Award, вручену Глобальним університетом CGMA та Академічним центром передового досвіду (the CGMA Global University and Academic Center of Excellence) за визначний внесок у 2020 році у дослідженні "Концептуальні зміни в бухгалтерському обліку".

Нагороджена заохочувальною відзнакою Аудиторської палати України «Знак пошани Аудиторської палати України» за особисті видатні досягнення у сфері аудиторської діяльності, а також бухгалтерської професії, за постійну організаційну та іншу підтримку діяльності Аудиторської палати України, а також з нагоди 110-річчя Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”) (2016 р.).

У 2010 р. за активну участь у розвитку аудиторської справи в Україні нагороджена Почесною грамотою Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України».

Допомагає студентській молоді розвивати їхній професійний рівень, поглиблювати знання і навички, актуалізувати науковий пошук в сфері обліку, аудиту та оподаткування, забезпечуючи їх підготовку до участі в олімпіадах, національних та міжнародних конкурсах, конференціях, ворк-шопах. Має численні подяки за роботу у складі журі всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальності та фахових дисциплін, міжнародних конкурсів наукових робіт (2008, 2018, 2019, 2020 рр.).

Ключові наукові інтереси включають: встановлення та розвиток взаємозв'язків між системою управління, бухгалтерського обліку, контролю та аналізу діяльності підприємства; моделювання системи бухгалтерського обліку на основі запитів менеджменту та стейкхолдерів; розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку, його нових методів, підсистем та технологій, розвиток системи внутрішнього аудиту підприємств та аудиту фінансової звітності, аудиторських послуг та бухгалтерського аутсорсингу.